Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng thành công Hải quan thông minh, hiện đại

08:00 | 10/08/2021

(HQ Online) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác của Ngành, với tinh thần chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành Hải quan khẩn trương xây dựng hệ thống Hải quan số, Hải quan thông minh
Thủ tục hải quan sẽ được thực hiện theo mô hình hải quan thông minh
Infographics: 9 cục hải quan xây dựng quy trình nghiệp vụ giám sát quản lý về hải quan thông minh
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 	Ảnh: Quang Hùng
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Quang Hùng

5 chỉ tiêu cụ thể

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện 3 đột phá:

Một là, hoàn thiện đồng bộ về thể chế, pháp luật trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào việc kiến nghị sửa đổi Luật Hải quan, các nghị định, thông tư, hướng dẫn, quy trình thủ tục hải quan để triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, đề án kiểm tra chuyên ngành.

Hai là, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học làm cơ sở lý luận mở đường cho việc xây dựng mô hình Hải quan thông minh và giải quyết các bài toán nghiệp vụ đặt ra hiện nay.

Ba là, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thống nhất, phục vụ cho việc chuyển đổi số quốc gia. Tập trung nguồn nhân lực để hoàn thiện Đề án tái cấu trúc Hệ thống công nghệ thông tin đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Xuân Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cho biết, việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Đảng ủy thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng trong suốt nhiệm kỳ, đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thông qua xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, gắn với thực hiện hiệu quả những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm khả thi, chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cụ thể hóa bằng Chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong đó, nâng cao nhận thức, thực hiện đúng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Ngành; tạo ra sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng xây dựng ngành Hải quan chính quy, hiện đại, thông minh trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin số đáp ứng được yêu cầu mở cửa hội nhập của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan cũng đặt ra 5 chỉ tiêu cụ thể trong chương trình hành động.

Đó là, đến năm 2025 xây dựng thành công Hải quan thông minh, hiện đại, tiến tới biên giới thông minh, ngang tầm hải quan các nước trên thế giới; hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung kết nối với các trang thiết bị dạng hình ảnh và ứng dụng phân tích dữ liệu lớn; xây dựng mô hình (nghiệp vụ) Hải quan hiện đại, hải quan số; tập trung hóa, hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát.

Xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ thực hiện hải quan số trên cơ sở ứng dụng rộng rãi thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu quản lý Hải quan thông minh. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh; cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ và yêu cầu cải cách, hiện đại hoá ngành Hải quan.

Về công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hàng năm có 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% tổ chức đảng trở lên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém. Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đạt trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể vững mạnh, toàn diện.

Giải pháp thực hiện

Ông Nguyễn Xuân Phương cho biết thêm, Đảng ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tổng cục Hải quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành các chương trình, kế hoạch công tác của Ngành, với tinh thần chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển cao trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan thông minh, quản lý biên giới thông minh, lực lượng Hải quan có trình độ năng lực chuyên môn cao, hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu và liêm chính.

Song song với đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan, văn bản triển khai Luật Hải quan nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan đồng bộ, minh bạch trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực, khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), các thông lệ tốt của Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới.

Không ngừng cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng đơn giản, hài hòa hóa thủ tục hải quan, các chế độ quản lý hải quan theo chuẩn mực của Tổ chức Hải quan thế giới, tạo nền tảng để tái thiết kế các quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình Hải quan thông minh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung vào việc tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, thủ tục hải quan được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, khai báo mọi nơi, thời gian 24/7 trên tất cả các phương tiện có thể được áp dụng; Quyết tâm phấn đấu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt 1.740.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng tổ chức bộ máy Hải quan 3 cấp (cấp Tổng cục, cấp Khu vực và cấp Chi cục) theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình nghiệp vụ hải quan tập trung, thông minh; xây dựng, phát triển đội ngũ công chức hải quan các cấp có trình độ chuyên môn sâu, hoạt động liêm chính, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị hiện đại.

Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo đơn vị các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở từng đơn vị, từng lĩnh vực phụ trách; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, tích cực sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, vận động, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hải quan nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy giá trị sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như truyền thống 76 năm xây dựng và trưởng thành của Hải quan Việt Nam để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ của mỗi cán bộ, công chức hải quan, quyết tâm xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.

Quang Hùng