Facebook Twitter youtube Tiktok
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 68 phát hành ngày 25/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 68 phát hành ngày 25/8/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 68 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo (CV 3206)

(HQ Online) - Căn cứ Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng container và hàng kiện tồn đọng quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu, đang lưu giữ tại các địa điểm thuộc cảng Tân Cảng- Cát Lái, Tân cảng – Phú Hữu, Cảng SP-ITC chưa đến làm thủ tục nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến Quý II/2023, tổng cộng 1015 container và 47 lô hàng lẻ (CFS) (danh sách chi tiết đi kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 67 phát hành ngày 22/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 67 phát hành ngày 22/8/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 67 (3300) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo (CV 4999)

(HQ Online) - Căn cứ Luật hải quan 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng đang lưu giữ tại Kho cảng Đình Vũ, Lạch Huyện, Tân cảng 128, Tân cảng 189 –Hải Phòng và tại các Kho CFS đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 6640)

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tìm chủ sở hữu những lô hàng có nội dung sau đây (theo bảng kê danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 66 phát hành ngày 18/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 66 phát hành ngày 18/8/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 66 (3299) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Thông báo việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023

Thông báo việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023

(HQ Online) - Thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Thông báo (lần 3) tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các container hoặc các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 65 phát hành ngày 15/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 65 phát hành ngày 15/8/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 65 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 64 phát hành ngày 11/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 64 phát hành ngày 11/8/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 64 (3297) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 3699)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại Chi nhánh cảng Tân Vũ (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 3797)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại Chi nhánh cảng Tân Vũ (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 3750)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu; Chi nhánh Công ty TNHH MTV cảng cá Hạ Long (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 3931)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại Chi nhánh cảng Tân Vũ (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 63 phát hành ngày 8/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 63 phát hành ngày 8/8/2023

(HQ Online) - (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 63 (3296) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV thông báo (CV 103)

(HQ Online) - Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã quá 90 ngày (kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu) chưa đến làm thủ tục hải quan; số liệu phát sinh tính đến ngày 15/7/2023 gồm có 01 container thuộc cảng ICD Phước Long 3 (chi tiết theo bảng kê đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 62 phát hành ngày 4/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 62 phát hành ngày 4/8/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 62 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 61 phát hành ngày 1/8/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 61 phát hành ngày 1/8/2023

(HQ Online) - (HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 61 (3294) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 60 phát hành ngày 28/7/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 60 phát hành ngày 28/7/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 60 (3293) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông báo (CV 1015)

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng đang lưu giữ tại Bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (KB1) Cửa khẩu Quốc tế đường bố số II – Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết hàng hóa theo bảng kê đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 59 phát hành ngày 25/7/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 59 phát hành ngày 25/7/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 59 (3292) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 3525)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại kho CFS Thái Bình Dương (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 5713)

(HQ Online) - (HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo (CV 4310)

(HQ Online) - Căn cứ Luật hải quan 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng đang lưu giữ tại Kho cảng Đình Vũ, Lạch Huyện, Tân cảng 128, Tân cảng 189 –Hải Phòng và tại các Kho CFS đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 58 phát hành ngày 21/7/2023

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 58 phát hành ngày 21/7/2023

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 58 (3291) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động