Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông báo việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023

(HQ Online) - Thực hiện Quyết định số 1487/QĐ-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Căn cứ theo quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cụ thể như sau:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đối tượng dự tuyển công chức:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, cụ thể như sau:

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

(3) Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/CP là 02 chỉ tiêu ngạch Kiểm tra viên Hải quan (mã ngạch: 08.051) thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Vụ Pháp chế (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN VÀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN:

1. Về văn bằng chuyên môn:

Thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (Chi tiết ngành/ chuyên ngành của từng vị trí việc làm tuyển dụng tại Phụ lục I kèm theo)

Thí sinh dự tuyển phải có chuyên ngành đào tạo được ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm phù hợp theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp tên chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có bao gồm tên chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển thì được xem xét để tham gia xét tuyển, ví dụ:

Chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự tuyển

Chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng hoặc bảng điểm

“Kế toán”

“Kế toán doanh nghiệp” hoặc “Kế toán – Kiểm toán”

“Luật”

“Luật quốc tế” hoặc “Luật thương mại”

2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

a. Ngoại ngữ:

Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b. Tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với người dự tuyển có một trong các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Phục lục II kèm theo thì không phải thực hiện đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học.

3. Đối tượng, điểm ưu tiên, hồ sơ ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

3.1 Đối tượng và điểm ưu tiên:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3.2 Hồ sơ đối tượng ưu tiên:

- Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:

+ Giấy tờ có xác nhận là Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); Quyết định được hưởng chính sách là thương binh; Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học;

+ Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên xác nhận.

- Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: quyết định xuất ngũ hoặc giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; giấy tờ xác nhận đã tốt nghiệp các khóa đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

- Đối với người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh dự tuyển kê khai đối tượng ưu tiên trong phiếu đăng ký dự tuyển và nộp phiếu đăng ký dự tuyển cùng với hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN:

1. Nội dung và hình thức xét tuyển:

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo 02 vòng:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của thí sinh dự tuyển đảm bảo theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và thực hiện đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh không thuộc các trường hợp được xác định là đáp ứng trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Về đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học:

+ Đối với thí sinh dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh, tin học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, còn trong hạn sử dụng ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ tiếng Anh, tin học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển cần tuyển dụng thì không phải thực hiện việc đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tin học (Chi tiết các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ được miễn thực hiện đánh giá theo bảng phụ lục II kèm theo thông báo này).

+ Đối với thí sinh dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh, tin học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, còn trong hạn sử dụng ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ tiếng Anh, tin học theo yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng thì thực hiện phỏng vấn đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tin học.

- Hình thức đánh giá năng lực: Thi phỏng vấn 30 phút tin học, tiếng Anh ở trình độ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

+ Đối với môn Tin học: điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên được công nhận đạt yêu cầu về trình độ tin học.

+ Đối với môn tiếng Anh: cách tính điểm thi và quy đổi điểm thi môn tiếng Anh tham khảo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Vòng 2: Phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Phỏng vấn về kiến thức chung và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, cụ thể:

- Nội dung phỏng vấn: kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, kỹ năng của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Thời gian: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 (không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn).

- Nội dung phỏng vấn:

Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước

+ Hiến pháp năm 2013.

+ Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13.

+ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước

+ Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020.

+ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

+ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

+ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngành Hải quan

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

+ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

+ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Quyết định số 1384/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1386/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1387/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lâu trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1052/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thong tin và thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài vụ- Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1048/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp táp quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra-Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan.

+ Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.

2. Xác định trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng ngạch công chức ở mỗi đơn vị.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

V. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ theo đường bưu chính đến Tổng cục Hải quan hoặc nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại: trụ sở Tổng cục Hải quan, số 9 đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Mỗi thí sinh dự tuyển được đăng ký vào 01 vị trí việc làm của 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng. Thí sinh có đủ các điều kiện tiêu chuẩn khi đăng ký tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau (hồ sơ dự tuyển phải được đựng trong túi hồ sơ, có điền đầy đủ thông tin của thí sinh dự tuyển):

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu. Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và thí sinh dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bản sao văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Bản sao văn bằng, chứng chỉ để miễn thực hiện đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại xuất sắc...).

Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm theo bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản sao giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học, sau Đại học bằng tiếng nước ngoài tại cơ sở đào tạo ở Việt Nam, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp thêm bản xác nhận của cơ sở đào tạo nêu rõ ngôn ngữ đào tạo (trừ trường hợp trên bảng điểm do cơ sở đào tạo cung cấp đã ghi rõ ngôn ngữ đào tạo).

Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đã chuẩn đầu ra về tin học, ngoại ngữ theo quy định nhưng trên bảng điểm chưa thể hiện trình độ ngoại ngữ, tin học tương ứng theo yêu cầu của vị trí dự tuyển: đề nghị thí sinh cung cấp quy định của cơ sở đào tạo cấp bằng về chuẩn đầu ra để làm căn cứ xác định trình độ tương ứng.

c) Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp (bản photo công chứng) chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

d) Đối với thí sinh dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại điểm 3.2, mục III nêu trên (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y).

e) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (là thí sinh dự tuyển); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, thí sinh dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Lưu ý:

- Thí sinh dự tuyển không phải nộp Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm 3.2, mục III nêu trên);

- Tất cả hồ sơ nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không hợp lệ.

2. Hồ sơ trúng tuyển:

Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại điều 16, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Đồng thời, người trúng tuyển phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học, đối tượng ưu tiên đã kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển để Tổng cục Hải quan thẩm tra, xác minh bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức và Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV.

Căn cứ hồ sơ dự tuyển, hồ sơ trúng tuyển công chức của người trúng tuyển, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, quá trình công tác, văn bằng, chứng chỉ, bằng khen và hồ sơ đối tượng ưu tiên theo hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển. Trong trường hợp phát hiện có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, bằng khen, hồ sơ đối tượng ưu tiên không đúng quy định, vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng và Nhà nước, Tổng cục Hải quan sẽ xử lý theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển khai thác mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ www.customs.gov.vn để kê khai theo mẫu.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng của một đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển (hồ sơ dự tuyển đã nộp sẽ không trả lại).

- Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng, cụ thể:

+ Tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo đường bưu chính trong 25 ngày: từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 10/9/2023 (tính theo dấu của đơn vị bưu chính nơi gửi). Hồ sơ gửi về địa chỉ: Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Hải quan, số 09 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Tổ chức tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp và tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học tại Tổng cục Hải quan trong 05 ngày làm việc, từ 11/9/2023 – 15/9/2023 (08 giờ - 17 giờ hàng ngày): thí sinh tự mình đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan.

Lưu ý:

- Đối với thí sinh được miễn tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học: nộp hồ sơ dự tuyển theo đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Tổng cục Hải quan theo thời gian thông báo nêu trên;

- Đối với thí sinh không được miễn tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và (hoặc) tin học: nộp trực tiếp tại Tổng cục Hải quan và tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và (hoặc) tin học theo thời gian thông báo nêu trên;

- Đối với trường hợp thí sinh không được miễn tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học nộp hồ sơ dự tuyển theo đường bưu chính: đề nghị thí sinh đến tham gia đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và (hoặc) tin học tại Tổng cục Hải quan trong thời gian từ ngày 11-15/9/2023;

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Tổng cục Hải quan không thu lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh dự tuyển.

VI. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

- Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của thí sinh dự tuyển đảm bảo theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng). Tổ chức đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và tin học (từ ngày 11-15/9/2023).

+ Vòng 2: phỏng vấn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, dự kiến 02 ngày trong tháng 9/2023.

- Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển: TP. Hà Nội.

- Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn). Tổng cục Hải quan không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

Lưu ý:

- Thí sinh đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm tuyển dụng và kết quả tuyển dụng chính thức tại Website của Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn.

- Liên hệ:

Số điện thoại của Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: 024.39440833 (9218).

VII. NỘI DUNG KHÁC

Tổng cục Hải quan đã quán triệt, phổ biến và đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Hải quan không tổ chức ôn tập hoặc tham gia hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Đồng thời, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tổ chức ôn tập hoặc tham gia hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Tổng cục Hải quan dưới mọi hình thức.

Tổng cục Hải quan thông báo.

FILE ĐÍNH KÈM:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phiếu đăng ký dự tuyển

TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tin liên quan

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2 thông báo (CV 3335)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.

Thông báo (lần 03) tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các container hoặc các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết theo danh sách đính kèm)
Yêu cầu không tra cứu, sử dụng 6 thông báo kết quả xác định trước mã số mặt hàng

Yêu cầu không tra cứu, sử dụng 6 thông báo kết quả xác định trước mã số mặt hàng

(HQ Online) - Qua rà soát dữ liệu hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố không tra cứu, sử dụng 6 thông báo kết quả xác định trước mã số mặt hàng bộ phận và linh kiện của bộ phận của Trạm gốc thông tin di động mặt đất.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 57 phát hành ngày 16/7/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 57 phát hành ngày 16/7/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 57 (3394) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 56 phát hành ngày 12/7/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 56 phát hành ngày 12/7/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 56 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 55 phát hành ngày 9/7/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 55 phát hành ngày 9/7/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 55 (3392) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Tin buồn: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin

(HQ Online) - Ông Tăng Hồng Bắc, sinh năm: 1975, quê quán: Hải Dương, công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do bệnh nặng đã từ trần hồi 11h00' ngày 07/07/2024 (nhằm ngày 02 tháng 06 năm Giáp Thìn), hưởng dương: 50 tuổi.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 54 phát hành ngày 5/7/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 54 phát hành ngày 5/7/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 54 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 53 phát hành ngày 2/7/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 53 phát hành ngày 2/7/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 53 (3390) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 52 phát hành ngày 28/6/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 52 phát hành ngày 28/6/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 52 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 2965)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 49 phát hành ngày 18/6/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 49 phát hành ngày 18/6/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 49 (3386) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 48 phát hành ngày 14/6/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 48 phát hành ngày 14/6/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 48 (3385) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Cục Hải quan TP Hà Nội mời thẩm định giá tài sản lần 3

(HQ Online) - Cục Hải quan TP. Hà Nội đang thực hiện thủ tục bán hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội xác lập quyền sở hữu toàn dân và đã phê duyệt phương án xử lý theo hình thức bản tài sản theo các quyết định: Quyết định số 814/QĐ-HQHN và Quyết định số 815/QĐ-HQHN ngày 22/07/2022; Quyết định số 54/2023/QĐ-HQHN và Quyết định số 55/2023/QĐ-HQHN ngày 10/02/2023.
Thông báo (Lần 02) tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Thông báo (Lần 02) tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các container hoặc các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 47 phát hành ngày 11/6/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 47 phát hành ngày 11/6/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 47 (3384) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Xem thêm
Phiên bản di động