• Hải quan Bắc Giang thu ngân sách đạt 350 tỷ đồng - 10:57 | Thứ sáu, 05/03/2021
    Theo Quyết định về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2021, lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh giao Chi cục Hải quan quản lý các Khu Công nghiệp Bắc Giang phấn đấu thu ngân sách là 1.330 tỷ đồng.