Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

18:59 | 13/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Quy định mới thúc đẩy sắp xếp, xử lý tài sản công
Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 929 cơ sở nhà, đất trong nửa đầu năm
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
Các bộ, cơ quan trung ương thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Ảnh: Internet

Theo đó, dự thảo thông tư đã sửa đổi Điều 2 của Thông tư 37/2018/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng. Cụ thể, đối tượng áp dụng của thông tư gồm các đối tượng sau:

Một là: Cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Hai là: Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Ba là tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Dự thảo thông tư cũng sửa đổi, bổ sung Điều 3 về lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Theo đó, việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhả, đất quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP thực hiện như sau:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất lập báo cáo, kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP để kê khai thông tin tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trong đó, từng cơ sở nhà, đất phải ghi đủ thông tin vào các cột tại Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Trường hợp đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp gửi kèm tài liệu về nguyên giá tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP).

Cơ quan, doanh nghiệp quản lý cấp trên (nếu có) tổng hợp, xem xét và đề xuất phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, gửi cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ CP;

Cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (chi tiết từng địa chỉ nhà, đất) theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin nêu tại phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Theo dự thảo, các bộ, cơ quan trung ương thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Dự thảo thông tư cũng sửa đối Điều 7 Thông tư 37 về hỗ trợ di dời đối với hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo hướng: Đối với nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhả, đất để sử dụng đúng mục đích.

Trường hợp phải thực hiện hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân (nếu có), nguồn kinh phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Hoài Anh