Sẽ có thay đổi về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC

08:02 | 26/09/2021

(HQ Online) - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

Sẽ thay đổi về quản lý chuyên ngành hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử
Chuyển giao 218 tỷ đồng vốn nhà nước về SCIC
Cần đột phá trong tách bạch chức năng của chủ sở hữu vốn và quyền của doanh nghiệp
Bộ Tài chính đang sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp về SCIC.	Ảnh: ST
Bộ Tài chính đang sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp về SCIC. Ảnh: ST

Căn cứ báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định chỉ tiêu vốn chủ sở hữu

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp SCIC đã tiếp nhận về các bộ, UBND cấp tỉnh.

Liên quan đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 2 thành: “Bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND cấp tỉnh”, theo đó, bổ sung đối tượng áp dụng bao gồm cả Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về nguyên tắc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi khoản 4 Điều 4 Thông tư 83/2018/TT-BTC theo hướng: “SCIC chỉ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đổi tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về SCIC theo quy định tại Điều 3 dự thảo Thông tư này và còn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất (giá trị vốn chủ sở hữu tại mã số 410 trên bảng cân đối kế toán lớn hơn 0) với thời điểm chuyển giao. Trường hợp doanh nghiệp tiếp nhận là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con thì SCIC căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định chỉ tiêu vốn chủ sở hữu”.

Liên quan quy định về vốn chuyển giao, dự thảo Thông tư này sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau: Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh là giá trị sổ sách phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo báo cáo tài chính riêng và các khoản tiền của Nhà nước còn phải thu hồi (nếu có).

Về thời gian thực hiện chuyển giao, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 theo hướng, trong thời hạn chuyển giao nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND cấp tỉnh chưa ban hành quyết định công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu thì thực hiện chuyển giao giá trị vốn nhà nước theo giá trị được phê duyệt tại phương án cổ phần hóa hoặc quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Sau khi chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước, các bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND cấp tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với SCIC và doanh nghiệp thực hiện xử lý các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp, quyết toán, công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định của pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và điều chỉnh giá trị phần vốn nhà nước đã chuyển giao (nếu có)...

SCIC được thuê kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Đáng chú ý, về tính xác thực của số liệu chuyển giao, dự thảo Thông tư sửa đổi cả 3 khoản của Điều 8 Thông tư Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018, đồng thời, bổ sung thêm 1 điều khoản mới.

Cụ thể, khoản 1 được sửa đổi theo hướng số liệu chuyển giao được xác định là số liệu trên báo cáo tài chính riêng đối với năm hoặc quý đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất với thời điểm chuyển giao được lập theo đúng chế độ quy định”. Tại khoản 2, trường hợp doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm hoặc quý đã kiểm toán thì số liệu chuyển giao được xác định là số liệu trên báo cáo tài chính riêng tại thời điểm gần nhất của doanh nghiệp. SCIC được lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 được sửa đổi như sau: Trường hợp báo cáo tài chính riêng đối với năm hoặc quý đã kiểm toán của doanh nghiệp có kết luận về nội dung ngoại trừ (không chấp nhận toàn phần) hoặc có nội dung các vấn đề cần lưu ý, SCIC có thể xem xét đề nghị đơn vị kiểm toán làm rõ để làm cơ sở điều chỉnh số liệu chuyển giao (nếu có còn thiếu) hoặc ghi nhận các nội dung đơn vị kiểm toán ngoại trừ và các vấn đề cần lưu ý vào Biên bản chuyển giao.

Dự thảo thông tư bổ sung thêm khoản 4 điều 8, theo đó quy định: Trường hợp doanh nghiệp còn tồn tại về tài chính, chưa thực hiện việc quyết toán, công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC xem xét, đề nghị DN làm rõ nguyên nhân và ghi nhận vào biên bản chuyển giao.

Liên quan đến trách nhiệm của SCIC, dự thảo Thông tư sửa đổi một số nội dung của Điều 10 Thông tư 83. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định, đối với các doanh nghiệp SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước nhưng chưa được các bộ, UBND cấp tỉnh hoàn thành việc xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định của pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, SCIC không thực hiện triển khai bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này. Việc bán vốn chỉ tiếp tục thực hiện khi các bộ, UBND cấp tỉnh hoàn thành việc quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Hoài Anh