Sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có được miễn thuế?

10:14 | 17/11/2022

(HQ Online) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 thắc mắc sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có được miễn thuế XK?

Hoạt động sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế, phí, lệ phí
Kiểm tra đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Theo quy định, đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường thực hiện theo khoản 1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Theo đó, tại mục 2 phụ lục 30 ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định: DN sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật, chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Những thách thức về phát triển bền vững cho thấy sự cần thiết cần phải có một cách tiếp cận mới trong việc cung cấp lương thực toàn cầu mà không gây tác động đến trái đất.
Hoạt động sản xuất vỏ hộp sữa. (Ảnh minh họa)

Điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định, sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc trường hợp được miễn thuế XK.

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định, căn cứ để xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại khoản 6 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP cũng quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định trên thì sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế XK và căn cứ để xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, từ ngày 10/1/2022 (ngày Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực), Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hoặc quy định rõ tên loại văn bản làm cơ sở xác định sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan Hải quan thực hiện ưu đãi miễn thuế XK mặc dù Bộ Tài chính đã có các Công văn số 8240/BTC-TCHQ ngày 19/8/2022, Công văn số 10392/BTC-TCHQ ngày 11/10/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền quy định.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện ưu đãi miễn thuế XK cho các sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời.

Nụ Bùi