Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất, gia công XK thực hiện quy định nào?

10:20 | 06/06/2021

(HQ Online) - Để các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố có cơ sở hướng dẫn DN, người khai hải quan triển khai thực hiện đúng các quy định của Nghị định 18/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn thực hiện các quy định về xử lý đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất, gia công XK.

Thuê gia công lại trong khu phi thuế quan hoặc nước ngoài phải thực hiện theo quy định nào?
Thuê gia công lại trong nội địa thực hiện theo quy định nào của Nghị định 18?
Nghị định 18/2021/NĐ-CP: Siết chặt quản lý hàng gia công, sản xuất XK
Nghị định 18/2021/NĐ-CP cụ thể hoá quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu

Đối với phế liệu phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất của hàng NK để gia công, sản phẩm gia công XK được quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

Theo đó, hàng hoá NK để gia công, sản phẩm gia công XK, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy theo quy định của pháp luật hải quan được miễn thuế NK theo quy định tại điểm e khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 10 được nêu tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

Hàng hóa NK để gia công, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công XK trả cho bên nước ngoài đặt gia công được miễn thuế XNK theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 10 được nêu tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

1314-img-0378
CBCC Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: H.Nụ

Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa được miễn thuế NK, người nộp thuế không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình gia công đã chuyển tiêu thụ nội địa trước ngày 25/4/2021 (ngày Nghị định 18 có hiệu lực) thì người nộp thuế vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT cho cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 5845/BTC-TCHQ ngày 22/5/2019 của Bộ Tài chính, công văn số 4344/TCHQ-TXNK ngày 1/7/2019 của Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến phế liệu, phế phẩm của hàng hóa NK để sản xuất hàng XK quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18.

Theo đó, hàng NK để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy theo quy định của pháp luật hải quan được miễn thuế NK theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 12 được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18.

Phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất XK khi chuyển tiêu thụ nội địa được miễn thuế NK, người nộp thuế không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18.

Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất đã chuyển tiêu thụ nội địa trước ngày 25/4/2021 (ngày Nghị định 18/2021/NĐ CP có hiệu lực) thì người nộp thuế vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Liên quan đên svăn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 5 Điều 10, khoản 3 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18 quy định: “Khi làm thủ tục XK tại chỗ đối với hàng hóa quy định tại Điều này, ngoài hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Điều 31 Nghị định này, người XK tại chỗ phải nộp thêm văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài”.

Do đó, căn cứ quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, khi làm thủ tục XK tại chỗ, người XK tại chỗ phải nộp thêm văn bản chỉ định giao hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Trường hợp khi làm thủ tục XK tại chỗ, người XK tại chỗ không có văn bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì không được xác định là hoạt động XK tại chỗ.

Nụ Bùi