Nguyên phụ liệu, chất phụ gia không cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu không phải nộp thuế

11:12 | 23/06/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, đối với nguyên phụ liệu, chất phụ gia tham gia trong quá trình tái chế, xử lý chất thải không cấu thành trong sản phẩm XK thì không phải kê khai nộp thuế.

Đề xuất không ấn định đối với nguyên phụ liệu chênh lệch dương
Nguyên phụ liệu NK để sản xuất XK phải báo cáo quyết toán
Nguyên phụ liệu tiêu hủy không được miễn thuế, hoàn thuế NK

Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu nêu vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đối với trường hợp của Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại Luật Thuế XK, thuế NK; Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định rõ sản phẩm XK được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc đối tượng được miễn thuế XK và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Môi trường.

2345-1-42842
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu

Tại khoản 23 Điều 2 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại) quy định tại khoản 12 Phụ lục 3 mục 2 ban hành kèm theo Nghị định này là các sản phẩm đã được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải.

Cũng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định giấy phép xử lý chất thải nguy hại thay thế giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Theo trình bày của Công ty TNHH Zinc Oxide Corporation Việt Nam thì sản phẩm đầu ra của quá trình tái chế, xử lý chất thải của DN có sử dụng nguyên liệu, các chất phụ gia tham gia quy trình sản xuất, tái chế như: than đá, mật đường, NaOH&NaSH, A12 (SO4)3, FeSO4, 7H2O, H2SO4, Ca (OH)2, chất tạo bông không chứa bất kỳ nguồn kim loại nào như Zn, Pb, Ag, Fe, Cu... trong sản phẩm đầu ta để XK của DN.

Do đó, theo Tổng cục Hải quan, đối với nguyên phụ liệu, chất phụ gia tham gia trong quá trình tái chế, xử lý chất thải không cấu thành trong sản phẩm XK thì không phải kê khai nộp thuế.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu nơi DN có nhà máy tái chế, xử lý chất thải tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN đối với hồ sơ XK sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn, các chứng từ, tài liệu có liên quan, thực tế hoạt động sản xuất của DN để đảm bảo việc xử lý miễn thuế XK theo đúng quy định.

Nụ Bùi