Ngành Hải quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

16:03 | 03/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCC, viên chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2021.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá thi hành pháp luật hải quan
Hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi và đảm bảo quản lý
Ngành Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền thực thi pháp luật

Theo đó, với mục đích cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các chính sách pháp luật mới ban hành đến CBCC, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động XNK, từ đó nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan.

Đồng thời đảm bảo CBCC, viên chức hải quan nắm bắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ hải quan.

Song song với đó, ngành Hải quan cũng đặt mục tiêu hỗ trợ cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các DN hoạt động XNK hàng hóa nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật hải quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hải quan. Tuy truyền, vận động các DN, cá nhân, tổ chức phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện các hoạt động cải cách thủ tục hành chính và cải cách hiện đại hóa hải quan.

các DN cũng mong muốn, những ý kiến đóng góp, vướng mắc của DN sẽ được cơ quan Hải quan nghiên cứu và giải đáp thỏa đáng. (Trong ảnh là DN nêu vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020). Ảnh: H.Nụ
DN nêu vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2020. Ảnh: H.Nụ

Đặc biệt, ngành Hải quan sẽ thống nhất công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện trong và ngoài ngành về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCC, vieebn chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho DN, cá nhân, tổ chức trong hoạt động XNK.

Để đạt hiệu quả cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc bảo đảm các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật về hải quan nói riêng; các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phố biến, giáo dục chính xác, đẩy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và thiết thực. Trong đó, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBCC, viên chức hải quan, cho cá nhân, tổ chức, DN phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời có trọng tâm, trọng điểm. Song song với đó là các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CBCC, viên chức hải quan, tổ chức, cá nhân, DN phải gắn với việc thi hành pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người khai hải quan, người nộp thuế, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động XNK hàng hóa. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Hải quan với các bộ, ngành liên quan và các hiệp hội DN trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Trao đổi về kế hoạch này, đại diện Vụ Pháp chế nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 và Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 4/1/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên đối thoại với DN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; CCTTHC, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng DN về các chính sách mới, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7 và chương trình DN nhờ thu… tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác Hải quan - DN.

Nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của DN, hiệp hội DN trong lĩnh vực hải quan; xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách, hiện đại hóa hải quan trong năm 2021, toàn Ngành tiếp tục nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2021 lên 10-15 bậc so với năm 2018.

Nụ Bùi

Liên kết hữu ích