Tăng cường kiểm tra, đánh giá thi hành pháp luật hải quan

14:17 | 03/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm tục thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật, trong đó kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản trong toàn Ngành.

Tổng cục Hải quan đã trình ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng chỉ thị hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
Khuyến khích người khai hải quan, người nộp thuế chủ động tự giác chấp hành pháp luật hải quan

Theo Tổng cục hải quan, việc theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật phải được lồng ghép, kết thừa kết quả của công tác kiểm tra văn bản.

Một hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp xây dựng chính sách của Tổng cục Hải quan tổ chức. Ảnh: N.Linh
Một hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp xây dựng chính sách của Tổng cục Hải quan tổ chức. Ảnh: N.Linh

Đối với văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính có chưa quy phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động tự kiểm tra văn bản do đơn vị tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật do lãnh đạo các cấp ban hành có quy định liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Trong đó, các đơn vị cần tập trung kiểm tra, phát hiện các sai phạm về nội dung của văn bản. Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn và đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra.

Ngoài ra, các đơn vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về sai phạm của văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hải quan mới được ban hành.

Đảm bảo tiến độ ban hành và chất lượng văn bản quy định chi tiết thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật.

Nụ Bùi