Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

19:39 | 14/12/2021

(HQ Online) - Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan đối với vướng mắc liên quan đến tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng nộp ở khâu nhập khẩu đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) của Hiệp hội Dược và một số doanh nghiệp.

Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp?
Không tái xuất hàng đi mượn sẽ phải đăng ký tờ khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt
Cách xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
Người nộp thuế gặp dịch bệnh, tai nạn bất ngờ sẽ được miễn tiền chậm nộp
Có được miễn tiền phạt, tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng?

Theo Tổng cục Hải quan, chính sách hiện hành về thuế giá trị gia tăng liên quan đến dược liệu nhập khẩu đã được quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; khoản 2 Điều 6 Nghị định 209/2013/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư 129/2008/TT-BTC, Thông tư 06/2012/TT-BTC (thay thế Thông tư 129/2008/TT-BTC), Thông tư 219/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 06/2012/TT-BTC).

Theo đó, đối chiếu với quy định trên thì dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định: “Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”.

Đối với quyền của người nộp thuế, tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế quy định: “Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan Thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế”.

Trong đó, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cũng đã được quy định tại khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế. Cụ thể, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp phát sinh số tiền thuế phải nộp sau khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa thì thời hạn nộp thuế phát sinh được thực hiện như sau: thời hạn nộp thuế khai bổ sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu…

Quy định pháp luật về tiền chậm nộp thuế cũng đã được nêu rõ tại khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế: “2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau: a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp; b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ổn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước”.

Tổng cục Hải quan cho biết, viêc nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 209/2013/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn đối với dược liệu tại khâu nhập khẩu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì các trường hợp thuộc đối tượng hướng dẫn tại công văn số 3595/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2021 bị tính tiền chậm nộp và bị phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có).

Nụ Bùi