Không ra quyết định ấn định thuế nếu chưa đủ căn cứ pháp lý

09:21 | 13/07/2019

(HQ Online) - Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với hải quan các tỉnh thành phố trong thực hiện ban hành các quyết định ấn định thuế khi thực hiện kiểm tra hàng hóa NK để gia công, hàng NK để sản xuất XK.

khong ra quyet dinh an dinh thue neu chua du can cu phap ly Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp ấn định thuế, truy thu thuế
khong ra quyet dinh an dinh thue neu chua du can cu phap ly Ấn định thuế nếu kê khai, tính thuế không phù hợp với thực tế hàng chuyển đổi mục đích sử dụng
khong ra quyet dinh an dinh thue neu chua du can cu phap ly Bị ấn định thuế nếu quá thời hạn 30 ngày doanh nghiệp chưa nộp đủ hồ sơ
khong ra quyet dinh an dinh thue neu chua du can cu phap ly Sẽ ấn định thuế nếu DN không chứng minh được nghi vấn về trị giá hải quan
khong ra quyet dinh an dinh thue neu chua du can cu phap ly
CBCC Chi cục Hải quan Bắc Ninh hướng dẫn khai báo thuế cho DN. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát các hồ sơ ấn định thuế trong thông quan, sau thông quan từ ngày 1/9/2016 đển 31/12/2018 đối với hàng hóa XK, NK, hàng hóa NK để gia công, hàng NK để sản xuất XK, thực hiện đúng quy định tại Điều 48 Thông tư số 38/2015/1T-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC), các quyết định ấn đinh thuế phải nêu rõ căn cứ phảp lý (Điều, khoản; số, ngày của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng).

Đối với các vi phạm của DN nhưng chưa đủ căn cứ pháp lý để ấn định thuế thì không được ban hành quyết định ấn định thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc các đơn vị tổng hợp số liệu kèm đề xuất hướng giải quyết bảo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các trường hợp hoàn thuế tờ khai NK mã loại hình gồm Al1- Nhập kinh doanh, A12- Nhập kinh doanh sản xuất (công văn 6830/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2018 của Tổng cục Hải quan). Trường hợp cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định hoàn thuế không đúng quy định thì thu hồi số tiền thuế đã hoàn.

Kiểm tra, rà soát các hồ sơ hàng hóa NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất vào khu phi thuế quan, người nộp thuế đã được hoàn thuế NK đã nộp nhưng cơ quan Hải quan phát hiện không có tờ khai NK đối ứng thì thu hồi số tiền thuế NK đã hoàn cho tờ khai NK ban đầu.

Thu Trang