Hàng NK để xây dựng nhà xưởng của DN chế xuất có được miễn thuế GTGT?

10:04 | 10/11/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa trả lời đối với thắc mắc của Công ty TNHH Getech Việt liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa NK của nhà thầu để xây dựng nhà xưởng của DN chế xuất có thuộc đối tượng chịu thuế.

Hàng tạm nhập thuê của đối tác nước ngoài có phải chịu thuế GTGT khi NK?
Chuyển đổi từ DN chế xuất sang DN thường có được hưởng ưu đãi?

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thì hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đồng thời, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ XK; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi XK, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 điều này...

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, hàng hóa NK xây dựng công trình cho DN chế xuất thì nhà thầu đứng ra NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Nụ Bùi