Hàng tạm nhập thuê của đối tác nước ngoài có phải chịu thuế GTGT khi NK?

14:35 | 15/09/2020

(HQ Online) - Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn sà lan tạm nhập dưới hình thức thuê của đối tác nước ngoài có phải chịu thuế GTGT khi NK?

Hàng NK do đối tác gửi bù hàng bị lỗi đã NK thuộc đối tượng chịu thuế NK
Thuế GTGT hàng NK miễn thuế chuyển tiêu thụ nội địa
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với hàng NK tái xuất trả chủ hàng nước ngoài

Trước thắc mắc này của DN, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 thì hàng tạm NK, tái XK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Cũng tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định: tàu bay, giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần NK để tạo tài sản cố định của DN hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê thuộc loại đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hàng tạm nhập thuê của đối tác nước ngoài có phải chịu thuế GTGT khi NK?
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: N.Huế.

Điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được NK để tạo tài sản cố định của DN hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lai. Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu NK quy định tại khoản này, người NK phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK. Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần NK để tạo tài sản cố định của DN hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành”.

Tại công văn số 101/2020/TNTX/HH ngày 31/8/2020, DN nêu, công ty dự kiến tạm NK (phục vụ thi công dự án có thời hạn) mặt hàng sà lan có tải trọng 13.168WT dưới hình thức thuê của đối tác nước ngoài, không có hồ sơ liên quan đến hàng hóa. Tổng cục Hải quan đề nghị DN căn cứ quy định tại Luật Thuế GTGT, Thông tư 219/2013/TT-BTC, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu với hàng hóa thực tế NK để áp dụng thuế GTGT.

Cụ thể, trường hợp sà lan do DN dự kiến NK không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT thì không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi NK.

Trường hợp sà lan do DN dự kiến NK thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT thuộc đối tượng chịu thuế GTGT khi NK.

Nụ Bùi