Hải quan Việt Nam: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển

15:54 | 02/12/2021

(HQ Online) - Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan và trong toàn ngành Hải quan.

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh
Ngành Hải quan: Chuẩn bị triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực
Tạo bước phát triển đột phá cho Hải quan Việt Nam
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCX và KCN (Cục Hải quan Hải Phòng)., tháng 11/2021. Ảnh: Quang Hùng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, tinh nhuệ, ngang tầm nhiệm vụ. (Trong ảnh hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCX và KCN, Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: Quang Hùng.

Đó là một trong những nội dung mà Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đặt ra trong Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2030".

Đạt nhiều thành tựu nhưng còn hạn chế, bất cập

Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2010-2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ cho Hải quan Việt Nam. Đến nay, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chiến lược về cơ bản đã hoàn thành, đạt được những thành tựu to lớn, mang tính đột phá, đưa Hải quan Việt Nam trở thành một trong những đơn vị đi đầu về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức quản lý góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ của ngành Hải quan cũng có những chuyển biến rõ rệt. Tổ chức bộ máy được kiện toàn tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị Hải quan được quy định rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động của các đơn vị Hải quan các cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan ngày một nâng cao và được chuẩn hóa theo yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn, làm chủ công nghệ và trang thiết bị hiện đại, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan Việt Nam ngày càng chính quy, hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác cán bộ, chất lượng nguồn nhân lực của ngành Hải quan cũng còn những hạn chế, bất cập.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hải quan được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, chất lượng cán bộ không đồng đều. Hiện nay, một số cán bộ còn hạn chế về ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ, tư duy, nhận thức phương pháp làm việc vẫn theo lối truyền thống cũ không đáp ứng được yêu cầu quản lý hải quan hiện đại.

Những năm gần đây, biên chế của ngành Hải quan luôn phải tinh giảm theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong khi đó khối lượng công việc ngày càng tăng dẫn đến tình trạng không có đủ biên chế để thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cũng tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc. Việc đánh giá, phân tích nhu cầu đào tạo và đào tạo theo khung năng lực của vị trí việc làm chưa triển khai kịp thời.

Công tác đánh giá hiệu quả, chất lượng sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo chưa có hệ thống tiêu chí đánh giá, sử dụng hoặc việc sử dụng sau đào tạo không đúng, không phù hợp với nội dung mà cán bộ, công chức được đào tạo.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “cán bộ là cái gốc của mọi công việc", Đảng ta luôn xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ví thế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan và trong toàn ngành Hải quan. Đây là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Đồng thời, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của Ngành. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

Thường xuyên đổi mới công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của Ngành, của từng đơn vị và trong khuôn khổ pháp luật. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan. Gắn đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý về công tác cán bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành Hải quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của toàn thể lãnh đạo, cấp ủy các cấp trong ngành Hải quan và của từng đảng viên, công chức, viên chức Hải quan. Kiên quyết thực hiện với quyết tâm chính trị cao, phát huy chủ động và sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hải quan, nhất là người đứng đầu trong đơn vị.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ đề ra nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021 2030.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu trong Nghị quyết là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, tinh nhuệ, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp, có trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động liêm chính, được tổ chức, quản lý một cách khoa học, gắn nhu cầu thực tiễn của vị trí công tác với năng lực từng cá nhân, đáp ứng mô hình quản lý hải quan hiện đại, tổ chức thực hiện thành công Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh và các nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan.

Quang Hùng

Liên kết hữu ích