Hải quan triển khai phân cấp giải quyết 5 thủ tục trong lĩnh vực quản lý

09:32 | 15/11/2022

(HQ Online) - Thực hiện phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, Tổng cục Hải quan giao Cục Thuế XNK, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Vụ Pháp chế triển khai có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đối với 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nhiều bước tiến đột phá trong hiện đại hóa lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc
Nhiều chính sách lĩnh vực hải quan trong giai đoạn hoàn thiện
Nhiều chính sách pháp luật quan trọng lĩnh vực hải quan đã được ban hành

Theo đó, để đảm bảo đúng tiến độ phân cấp đối với 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Tổng cục Hải quan về cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Thuế XNK chủ trì triển khai phương án phân cấp đối với Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (mã thủ tục hành chính: 1.007781).

Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Thuế XNK phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC theo nội dung phân cấp và kiến nghị thực thi nêu tại mục 1 điểm c phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Công chức Hải quan Cửa Lò (Nghệ An) giám sát hàng hóa trên hệ thống giám sát. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Cửa Lò (Nghệ An) giám sát hàng hóa trên hệ thống giám sát. Ảnh: H.Nụ

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì triển khai phương án phân cấp đối với nhóm các thủ tục: Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007651); gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007652); cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007653); thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007654).

Trong đó, giao Vụ Pháp chế chủ trì, Cục Giám sát quản lý về hải quan phối hợp để sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan theo nội dung phân cấp và kiến nghị thực thi nêu tại mục 2 điểm c phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC và Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính theo nội dung phân cấp và kiến nghị thực thi nêu tại mục 2 điểm c phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giải đoạn 2021-2030 theo lộ trình phù hợp và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Song song với đó, căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn và đăng ký chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm theo quy định.

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giải đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% quy định, 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 40%, 30%, 20%, 15% giai đoạn 2022-2025 mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Nụ Bùi