Công ty May Tinh Lợi được gia hạn chế độ ưu tiên

07:21 | 20/07/2019

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 2105 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH May Tinh Lợi (có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Nam Sách, TP Hải Dương).

cong ty may tinh loi duoc gia han che do uu tien Thêm Công ty YoungOne được gia hạn chế độ ưu tiên
cong ty may tinh loi duoc gia han che do uu tien Tổng cục Hải quan gia hạn chế độ ưu tiên cho Công ty TNG
cong ty may tinh loi duoc gia han che do uu tien Gia hạn chế độ ưu tiên với Công ty Mercafe Việt Nam
cong ty may tinh loi duoc gia han che do uu tien

Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên được thực hiện theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 72.

Theo đó, Công ty TNHH May Tinh Lợi có trách nhiệm tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, kiểm toán; thực hiện chế độ báo cáo hàng quý (theo mẫu 07/DNUT ban hành kèm theo Thông tư này) bằng phương thức điện tử gửi Tổng cục Hải quan (theo Điều 26, Thông tư số 72).

Đồng thời, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp nộp cho Tổng cục Hải quan báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán của năm trước; thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (theo khoản 10 điều 1, Thông tư 07).

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH May Tinh Lợi là 3 năm kể từ ngày Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hết hiệu lực.

Quang Hùng