Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được sử dụng ngân sách nhà nước như thế nào?

09:08 | 20/05/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp được xử lý như thế nào?
Xây dựng quy định về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Một tiết học của ngành ngành Khoa học sức khỏe, trường ĐH HUTECH. Ảnh nhà trường cung cấp.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách. Ảnh: Internet.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự thảo này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời cũng áp dụng với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc nội dung triển khai của các chương trình khoa học và công nghệ theo các Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong từng giai đoạn.

Theo dự thảo, các định mức xây dựng dự toán là định mức tối đa. Căn cứ quy định tại dự thảo, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với nguồn lực, đặc thù hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và không vượt quá định mức dự toán quy định tại dự thảo này.

Các định mức chi khác làm căn cứ lập dự toán của nhiệm vụ khoa học và công nghệ không quy định cụ thể tại dự thảo này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có huy động các nguồn tài chính khác ngoài ngân sách để thực hiện, việc cân đối và phân bổ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ căn cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo nhiệm vụ được phê duyệt và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hàng năm. Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại dự thảo này.

Dự thảo nêu rõ, các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước gồm: tiền thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gồm: tiền thù lao cho các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiền công lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu; tiền thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ). Các chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tiêu chí xác định chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra cũng được phép chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sở hữu và sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động nghiên cứu...

Thùy Linh