5/6 chi cục thuộc Hải quan Quảng Ninh đo thời gian giải phóng hàng

14:48 | 16/03/2021

(HQ Online) - Hải quan Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu giảm thời gian thông quan xuống dưới 10 giờ đối với hàng nhập khẩu và dưới 3 giờ đối với hàng xuất khẩu.

Hải quan Quảng Ninh: Doanh nghiệp hưởng lợi từ "4 giảm 4 tăng"
Kết quả đo thời gian giải phóng hàng là cơ sở xếp hạng cục hải quan
Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực giảm thời gian thông quan
5/6 chi cục thuộc Hải quan Quảng Ninh đo thời gian giải phóng hàng
Đánh giá năng lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thông qua đo thời gian giải phóng hàng. Ảnh: Q.H

Đó là một trong những nội dung mà Hải quan Quảng Ninh đưa ra trong Kế hoạch đo thời gian thông quan, giải phóng hàng năm 2021.

Theo đó, Hải quan Quảng Ninh sẽ chính thức tổ chức đo thời gian giải phóng hàng tại 5/6 chi cục hải quan trực thuộc (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia do tờ khai phát sinh quá ít (<3 tờ khai>

Hải quan Quảng Ninh yêu cầu trưởng các đơn vị có liên quan trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền nội dung đo thời gian giải phóng hàng đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cũng như cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động XNK tại chi cục trước và trong thời gian thực hiện đo; xây dựng chi tiết các nội dung triển khai trước và trong cuộc thời gian thực hiện đo giải phóng hàng.

Đồng thời, tổ chức thu thập số liệu đo đảm bảo đầy đủ, chi tiết và được ghi nhận có tính khách quan, phản ánh đúng thời gian thực tế của các bước thao tác nghiệp vụ theo đúng quy trình thủ tục hải quan.

Kết quả đo giải phóng hàng sẽ được so sánh với kết quả đo giải phóng hàng tương ứng của năm 2020.

Trên cơ sở đó, đơn vị phân tích, đánh giá kết quả đo giải phóng hàng đạt được để đưa các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm thời gian giải phóng hàng của đơn vị đã đặt ra trong năm 2021 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Từ kết quả đo giải phóng hàng, Hải quan Quảng Ninh sẽ đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đảm bảo việc thông quan hàng hóa XNK của doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi, đúng thời gian quy định.

Đồng thời, làm căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách, hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt là cơ sở để kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh ghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, việc triển khai thực hiện đo thời gian giải phóng hàng định kỳ hàng năm không chỉ để đánh giá tổng quan về thời gian thông quan, giải phóng hàng tại các chi cục, mà còn để đánh giá năng lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đo lường thời gian thực hiện các bước quy trình nghiệp vụ hải quan qua đó, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian xử lý công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quy trình thủ tục đối với hàng hóa XNK.

Quang Hùng