Xử lý thuế với nguyên liệu NK bị thiệt hại do thiên tai

10:45 | 21/05/2019

(HQ Online) - Nếu DN đã kê khai, nộp thuế cho số nguyên liệu được giảm thuế NK thì xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định. Trường hợp DN thực hiện bán thanh lý số nguyên liệu bị thiệt hại nêu trên phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

xu ly thue voi nguyen lieu nk bi thiet hai do thien tai Cách phân loại nguyên liệu NK
xu ly thue voi nguyen lieu nk bi thiet hai do thien tai Sẽ sửa chính sách thuế BVMT với nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK
xu ly thue voi nguyen lieu nk bi thiet hai do thien tai Nguyên liệu NK để gia công được giảm thuế nếu bị thiệt hại do thiên tai
xu ly thue voi nguyen lieu nk bi thiet hai do thien tai
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Cục Hải quan Khánh Hòa.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Khánh về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu thuốc lá NK (bao gồm đã tách cọng và chưa tách cọng) để sản xuất hàng hóa XK bị thiệt hại do thiên tai của Tổng Công ty Khánh Việt.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì đối tượng giám sát hải quan gồm hàng hóa, phương tiện vận tải, phương tiện vận tải nội địa vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan.

Cũng tại Khoản 1 Điều 59 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi NK, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được XK hoặc thay đổi mục đích sử dụng.

Cụ thể tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) của Chính phủ quy định hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan; hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK đang lưu giữ tại các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu sự giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 18 Luật Thuế XK, thuế NK quy định việc giảm thuế đối với hàng hóa XK, NK và Khoản 1 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Thuế XK, thuế NK .

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì: “Cơ quan quản lý thuế: Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế; Cơ quan hải quan gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan”.

Cùng với đó, tại điểm d Khoản 2 Điều 42 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định: “Cơ quan quản lý thuế xác định và ra quyết định hoặc thông báo miễn, giảm thuế trong các trường hợp sau đây: Các trường hợp thuộc diện xét miễn, giảm thuế XK, thuế NK theo quy định của pháp luật thuế XK, thuế NK hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;”.

Với những quy định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Khánh Hòa căn cứ hồ sơ đề nghị giảm thuế của Tổng Công ty Khánh Việt đã cung cấp cho cơ quan Hải quan (hồ sơ hàng hóa NK của 20 tờ khai NK để sản xuất hàng hóa XK E31; Biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, Giấy giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, xác nhận của cơ quan bảo hiểm và các giấy tờ liên quan) và kết quả kiểm tra sổ sách, phiếu nhập - xuất kho, các chứng từ kế toán có liên quan của DN để xác định số nguyên liệu thuốc lá NK để sản xuất hàng hóa XK của Công ty bị thiệt hại do thiên tai, số tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm không bao gồm tiền thuế NK thì thực hiện giảm thuế NK tương ứng với số lượng hàng hóa bị tổn thất thực tế. (Số tiền thuế NK đề nghị giảm theo đề nghị của Cục Hải quan Khánh Hòa là 34.482.505.639 đồng).

Theo đó, Cục Hải quan Khánh Hòa chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ đề nghị giảm thuế và số tiền thuế NK được giảm của số nguyên liệu thuốc lá NK để sản xuất hàng hóa XK thiệt hại do thiên tai.

Trường hợp Tổng Công ty Khánh Việt đã kê khai, nộp thuế cho số nguyên liệu được giảm thuế NK thì Cục Hải quan Khánh Hòa xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định. Trường hợp Tổng Công ty Khánh Việt thực hiện bán thanh lý số nguyên liệu bị thiệt hại nêu trên phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Thu Trang