Trong thời gian khởi kiện quyết định ấn định thuế người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế

15:13 | 22/02/2021

(HQ Online) - Theo các quy định hiện hành, trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện về quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan thì người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế ấn định, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Một doanh nghiệp bị ấn định thuế và phạt 24 tỷ đồng qua thanh tra hải quan
Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan
Không ra quyết định ấn định thuế nếu chưa đủ căn cứ pháp lý

Trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại khi DN chưa nộp thuế bổ sung, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gặp một số khó khăn vướng mắc.

Để hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định cụ thể các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết, trường hợp người khiếu nại (người nộp thuế) có đơn khiếu nại trong khi chưa chấp hành quyết định ấn định thuế không thuộc một trong các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết. Do đó, đơn khiếu nại vẫn được thụ lý giải quyết theo quy định.

Việc thực hiện quyết định ấn định thuế, Điều 12 Luật Khiếu nại cũng quy định người khiếu nại có nghĩa vụ chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định đó bị tạm đình chỉ thi hành.

Điều 54 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Cũng tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì thời hạn nộp thuế khai bổ sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu.

Với các quy định dẫn trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan thì người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế ấn định trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì người nộp thuế bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 124, 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Nụ Bùi