Triển khai hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin

13:47 | 29/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin.

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
Doanh nghiệp lo “lộ bí mật” nếu giảm tỷ lệ cổ phần có quyền tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 6/4/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018 và đã được phổ biến đến các đơn vị trong toàn ngành Hải quan. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin trong ngành Hải quan theo đúng quy định và theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị nắm vững các quy định về việc cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ Tài chính.

3737-2020-07-09-09-20-img-5801
Tổ chức, cá nhân và DN đến giải quyết hồ sơ qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: H.Nụ

Đồng thời, thực hiện công khai các thông tin của ngành Hải quan theo quy định phân cấp, thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục thông tin được công khai để tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức muốn tìm hiểu, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của ngành Hải quan.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc khi cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân phải tuân thủ nguyên tắc, hình thức, trình tự và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp theo yêu cầu và phải chịu trách nhiệm với thông tin do mình tạo ra. Trong đó, thông tin cung cấp phải thuộc danh mục thông tin được công khai theo Quyết định 2462/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau để đạt được hiệu quả truyền đạt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực hải quan, kinh tế, đầu tư, XNK... đến người dân, tổ chức.

Nụ Bùi