Trách nhiệm bảo mật thông tin của các công ty chứng khoán

19:54 | 12/10/2020

(HQ Online) - Công ty chứng khoán phải đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản và các giao dịch trên tài khoản của chủ tài khoản theo quy định của pháp luật. Đó là quy định tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

"Mạnh tay" đình chỉ hoạt động của các công ty chứng khoán
Các công ty chứng khoán sắp được mở tài khoản giao dịch từ xa
VCCI: Cần thống nhất chung trong hệ thống pháp luật về chứng khoán
Trách nhiệm bảo mật thông tin của các công ty chứng khoán
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán. Ảnh: Internet.

Cấm các hành vi lôi kéo khách hàng

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể về trách nhiệm của công ty chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Theo đó, Công ty chứng khoán phải bố trí người hành nghề chứng khoán làm việc tại các vị trí như: tư vấn, giải thích hợp đồng và thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành. Dữ liệu về tài khoản môi giới của khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải được quản lý tập trung và phải lưu giữ dự phòng tại địa điểm khác.

Ngoài ra, Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán mà không có căn cứ để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch. Cũng không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.

Dự thảo cũng cấm hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm cố định bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký hợp đồng môi giới với khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng, trừ trường hợp thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Các công ty chứng khoán không được tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng hoặc thông tin bí mật khác có được khi thực hiện giao dịch cho khách hàng mà không phải để công bố thông tin hoặc theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; không được sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán.

Bảo mật thông tin khách hàng

Dự thảo Thông tư cũng quy định về việc quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán. Theo đó, công ty chứng khoán được trích tiền từ tài khoản của khách hàng để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ theo thỏa thuận trước bằng văn bản với khách hàng phù hợp quy định của pháp luật; hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật.

Công ty chứng khoán cũng có quyền từ chối thực hiện lệnh giao dịch của chủ tài khoản khi chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thực hiện lệnh, lệnh giao dịch không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với công ty chứng khoán.

Ngoài ra, trong trường hợp tài khoản không có đủ số dư để thực hiện lệnh hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch nhằm rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền thì công ty chứng khoán có quyền từ chối thực hiện lệnh giao dịch.

Công ty chứng khoán có quyền quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản phù hợp các quy định của pháp luật; thực hiện lệnh giao dịch tiền, chứng khoán của chủ tài khoản sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh giao dịch.

Các công ty chứng khoán phải lưu giữ mẫu chữ ký của chủ tài khoản và những người được ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản, đồng thời thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư và các giao dịch phát sinh trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng theo thỏa thuận với chủ tài khoản (được quy định tại hợp đồng mở tài khoản) và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp.

Công ty chứng khoán sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng do lỗi của mình.

Thùy Linh