Tính chậm nộp thuế từ thời điểm nào?

09:03 | 01/09/2017

(HQ Online)- Với số tiền thuế thiếu phát sinh do khai bổ sung hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai mà DN khai thiếu. Vì vậy, tính chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày thông quan đến ngày liền kề trước ngày nộp số tiền thuế thiếu.

nbsptinh cham nop thue tu thoi diem nao

hoạt động nghiệp vụ tai Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với Cục Hải quan Hà Tĩnh về vướng mắc thời điểm tính chậm nộp thuế trong trường hợp của Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh với số tiền thuế thiếu hơn 4,674 tỷ đồng phát sinh do khai bổ sung hoặc ấn định thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm e khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó.

Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định: Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 và khoản 4 Điều 133 Thông tư 38 cũng quy định: Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp: Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn.

Cách xác định mức tính số tiền chậm nộp: Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan Hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

Căn cứ quy định trên, đối chiếu trường hợp của Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh thì đối với số tiền thuế thiếu hơn 4,674 tỷ đồng phát sinh do khai bổ sung hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai mà DN khai thiếu. Vì vậy, Công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh phải tính chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày thông quan đến ngày liền kề trước ngày nộp số tiền thuế thiếu.

Thu Trang