Thẩm quyền trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

16:07 | 07/11/2022

(HQ Online) - Để triển khai có hiệu quả các quy định tại Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Tổng cục Hải quan cho rằng, các đơn vị lưu ý nội dung liên quan đến thẩm quyền xử phạt VPHC, thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC cũng như thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt VPHC đối với trường hợp do công chức ban hành.

Thời hạn ra quyết định xử phạt và thời hạn tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là bao lâu?
Hải quan chủ động thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Tuyên truyền quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, để triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật về xử phạt VPHC, các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan cần chủ động thực hiện pháp luật về xử lý VPHC.

Trong đó liên quan đến việc chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt VPHC theo quy định tại khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý VPHC quy định: “Trường hợp VPHC không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản VPHC được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa”.

Tại khoản 8 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định: người có thẩm quyền lập biên bản VPHC, cá nhân, tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc chuyển biên bản VPHC hoặc hồ sơ vụ vi phạm không đúng thời hạn dẫn đến quá thời hạn ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Theo đó, đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản VPHC, thủ trưởng đơn vị nơi xảy ra vi phạm ký văn bản chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt; đồng thời biên bản và hồ sơ vụ vi phạm phải được đơn vị chuyển đi trong thời gian đó.

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị mình để phân định thẩm quyền ký văn bản chuyển biên bản VPHC đến Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch UBND cấp tỉnh để xử phạt theo thẩm quyền; đảm bảo nguyên tắc trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản VPHC, văn bản chuyển biên bản VPHC phải được ký và đồng thời được chuyển đi trong thời hạn đó (kèm hồ sơ vụ việc vi phạm - nếu có).

Ngoài ra, thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo khoản 3 Điều 23 Quyết định 166/QĐ - TCHQ ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành bản hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt VPHC, giải quyết khiếu nại về xử phạt VPHC trong ngành Hải quan quy định: “Đối với các quyết định xử phạt do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành, cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chuyển hồ sơ vụ vi phạm có trách nhiệm theo dõi việc thi hành quyết định xử phạt và báo cáo tình hình thực hiện quyết định xử phạt cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh biết. Trường hợp quyết định xử phạt VPHC không được thực hiện đúng thời hạn quy định thì cục trưởng cục hải quan có trách nhiệm đề xuất việc áp dụng biện pháp cưỡng chế để Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế”.

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian vừa qua, có tình trạng đơn vị hải quan ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đối với quyết định xử phạt do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành.

Đối chiếu với các quy định tại khoản 2 Điều 73, Điều 87 Luật Xử lý VPHC, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và quy định tại khoản 3 Điều 23 Quyết định 166/QĐ-TCHQ ngày 18/1/2021.

Ngoài ra việc ghi thẩm quyền ban hành Quyết định xử VPHC đối với trường hợp Quyết định xử phạt do công chức ban hành, phần “thẩm quyền ban hành” tại mẫu quyết định xử phạt cần ghi “công chức thuộc chi cục hải quan...”.

Về phần “chức vụ người ký” (Chú thích số 21 của mẫu quyết định xử phạt), trường hợp công chức không có chức vụ thì không ghi nội dung “chức vụ của người ký”, chỉ cần ghi “công chức”, ký và ghi rõ họ tên người ký.

Nụ Bùi