Tạm dừng hoạt động 1 đại lý, thu hồi 2 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

14:54 | 17/12/2020

(HQ Online) - Chi nhánh miền Bắc Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

2 doanh nghiệp mới đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Tổng cục Hải quan thu hồi 9 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Hoạt động mới 1 đại lý làm thủ tục hải quan, 2 đại lý chấm dứt

Theo Quyết định 3463/QĐ-TCHQ ngày 15/12/2020 của Tổng cục Hải quan, Chi nhánh miền Bắc Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Tại Quyết định 3464/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Đào Đắc Huy, mã số: 030078002361 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Chi nhánh miền Bắc Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là do công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Tại Quyết định 3465/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với ông Nguyễn Đức Mạnh, mã số: 037085000895 là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH MTV Vận tải và Thương mại Xuân Hiếu. Việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tụ hải quan là do có đề nghị của công ty.

N.Linh