• Tạo sức bật cho xuất khẩu gia cầm - 15:01 | Chủ nhật, 21/04/2019
    Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều cơ hội để ngành chăn nuôi gia cầm cải thiện kim ngạch XK đang có phần khiêm tốn. Tuy nhiên, muốn chớp thời cơ, tạo sức bật cho XK giống gia cầm và sản phẩm gia cầm, đảm bảo chăn nuôi an toàn s
  • Gỡ “nút thắt” chính sách  để tạo sức bật kinh tế số - 07:53 | Thứ tư, 13/03/2019
    Kỹ thuật số đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ “diện mạo” nền kinh tế toàn cầu. Không đứng ngoài “cuộc chơi”, Việt Nam được nhận định là quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số, nếu giải quyết tốt các bất cập, hạn chế về cơ chế, chính