• Mong mỏi triển khai - 18:49 | Chủ nhật, 10/01/2021
    (HQ Online) - Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã xây dựng, trình Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về việc giao cơ quan Hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành, ...