Hải quan Hải Phòng: Chi cục trưởng làm Tổ trưởng Tổ tự kiểm tra công vụ

15:02 | 28/11/2018

(HQ Online)-Đây là một trong những biện pháp của Cục Hải quan Hải Phòng trong triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan (ban hành theo Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

hai quan hai phong chi cuc truong lam to truong to tu kiem tra cong vu

Công chức Hải quan Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm máy soi container cố định. Ảnh: T.Bình.

Theo đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (Cục Hải quan Hải Phòng), từ khi Tổng cục Hải quan xây dựng dự thảo, Cục đã tích cực tham gia đóng góp nhiều nội dung. Và ngay sau khi Quy chế được lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành, đơn vị sớm bắt tay vào nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Cụ thể, ngày 31/10, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra- Kiểm tra đã tham mưu, trình lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng việc tổ chức thực hiện Quy chế trong toàn Cục. Ngày 2/11, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định 14431/QĐ-HQHP về thực hiện Quyết định 2799/QĐ-TCHQ. Trong kế hoạch thực hiện, Cục Hải quan Hải Phòng đã tóm lược những nội dung cơ bản, cốt yếu của Quy chế và nội dung phải triển khai thực hiện của từng đơn vị, từng cá nhân CBCC.

Đáng chú ý, về cơ chế cung cấp và tiếp nhận, xử lý thông tin, lãnh đạo Cục quán triệt, mọi CBCC của đơn vị đều có trách nhiệm báo cáo kịp thời và đầy đủ khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm được quy định trong Quyết định 2799/QĐ-TCHQ.

Về trách nhiệm của cấp trưởng các đơn vị, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu: Căn cứ quy định pháp luật, Quyết định 2799/QĐ-TCHQ và Quy chế, quy định nội bộ của Cục Hải quan Hải phòng để chủ động rà soát, kiểm tra lại các Quy chế, lề lối làm việc và phân công nhiệm vụ của đơn vị (tới cấp đội/tổ) nhằm đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng trong thực hiện cũng như chỉ rõ trách nhiệm theo từng cấp từ lãnh đạo xuống công chức, người lao động khi xem xét, xử lý.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định, quy chế của ngành Hải quan, của Cục Hải quan Hải Phòng và các lĩnh vực kiểm tra công vụ trong Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ, cấp trưởng đơn vị có trách nhiệm xây dựng “Đề cương thực hiện công tác tự kiểm tra công vụ” đảm bảo giúp lãnh đạo các cấp kiểm tra, kiểm soát được toàn bộ các nhiệm vụ, công việc cũng như hoạt động công vụ công chức. Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu Đề cương cơ bản phải đảm bảo có các nội dung: Mục tiêu, yêu cầu; nội dung, hình thức kiểm tra; cách thức tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo ...

Về việc tổ chức tự kiểm tra công vụ (đối với Chi cục trưởng các Chi cục),hiện nay các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đã có các Tổ thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động công vụ của CBCC, tuy nhiên việc đặt tên và phân công nhiệm vụ của Tổ tại mỗi đơn vị khác nhau. Ví dụ: Tổ chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ... Vì vậy, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo các chi cục thống nhất tên gọi “Tổ tự kiểm tra công vụ” do Chi cục trưởng làm Tổ trưởng, đồng thời kiện toàn nhân sự và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp nhằm đảm bảo kiểm soát toàn bộ các hoạt động, hành vi nêu trong Quyết định 2799/QĐ-TCHQ. Tổ tự kiểm tra công vụ của chi cục hoạt động định kỳ và thường xuyên.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, với những dấu hiệu vi phạm (được quy định trong Quyết định 2799/QĐ-TCHQ) xảy ra tại đơn vị, Chi cục trưởng có trách nhiệm báo cáo kịp thời để Cục trưởng hoặc Phó cục trưởng được ủy quyền ban hành Lệnh kiểm tra (nếu cần thiết).

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cũng giao nhiệm vụ triển khai cụ thể đối với Trưởng phòng thuộc Cục và Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan.

Thái Bình