• Báo Hải quan ra mắt Bản tin Chuyển động Hải quan số 1 - 10:49 | Thứ năm, 31/01/2019
    Các sản phẩm truyền hình dự kiến được sản xuất của Báo Hải quan sẽ giúp phổ biến, tuyên truyền, cung cấp cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành nắm bắt và hiểu biết hoạt động về lĩnh vực Hải quan, lĩnh vực Tài chính một cách toàn diện, sinh động, hấp d