Sửa một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

10:35 | 26/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
VCCI: Làm rõ một số khái niệm trong dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Ảnh: Internet.
Sửa một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Ảnh: Internet.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 3 như sau: “Đối với bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba: phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh".

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: “Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba".

Ngoài ra, dự thảo đã bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5. Theo đó, thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu thi công xây dựng công trình đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Đáng chú ý, tạị dự thảo này, Bộ Tài chính cũng bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 6, theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Dự thảo Thông tư này cũng bổ sung thêm quy định về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, theo đó, thêm trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất bị loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo tập quán quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Theo đó, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản được xác định như sau: Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất; Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Thùy Linh