Ngành Thuế phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước

13:53 | 14/01/2019

(HQ Online)- Năm 2019, toàn ngành Thuế đã tập trung lực lượng và siết chặt quản lý việc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, trong đó tập trung vào những địa bàn có số nợ thuế lớn, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

nganh thue phan dau giam ty le no dong xuong duoi 5 tong thu ngan sach nha nuoc

Ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Tổng cục Thuế, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu hồi nợ đọng, thực hiện cưỡng chế nợ thuế, khai thác tăng thu ngân sách. 

Toàn ngành Thuế cũng đã rà soát thường xuyên cập nhật liên tục, lập danh sách các doanh nghiệp nợ thuế để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách người nộp thuế không nộp tiền thuế đúng hạn theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. 

Nhờ những nỗ lực đó, năm 2018 ngành Thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng. Con số này đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng. 

Theo báo cáo, tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế. Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, năm 2019, cơ quan thuế các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phương án xử lý nợ đọng thuế đã xây dựng, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương kiểm tra đôn đốc thu tiền thuế nợ đối với toàn ngành nhằm thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ.

“Ngành Thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xử lý tiền thuế nợ, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp tháng 5/2019 để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước”, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định.

Năm nay, Tổng cục Thuế cũng sẽ chỉ đạo, giám sát việc phân loại tiền thuế nợ, theo các tiêu chí phân tích nợ thuế đảm bảo việc phân loại phải  đầy đủ hồ sơ, phản ánh đúng bản chất của khoản tiền thuế nợ, của từng trường hợp nợ thuế. 

Đặc biệt, ngành Thuế sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với trường hợp phải cưỡng chế, công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Thuỳ Linh