Ngành Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

11:26 | 10/06/2019

(HQ Online) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa được Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn thuộc và trực thuộc tập trung thực hiện để triển khai Quyết định số 349/QĐ-TCHQ của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Công văn số 527/BTC-TTr của Bộ Tài chính về việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (theo Công văn 3739/TCHQ-TTr ngày 6/6/2019 của Tổng cục Hải quan).

nganh hai quan day manh tuyen truyen ve phong chong tham nhung Luật Phòng chống tham nhũng 2018: Cụ thể hóa và mở rộng nhiều nội dung
nganh hai quan day manh tuyen truyen ve phong chong tham nhung Ban hành Đề án liêm chính hải quan
nganh hai quan day manh tuyen truyen ve phong chong tham nhung Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính
nganh hai quan day manh tuyen truyen ve phong chong tham nhung Tổng cục Hải quan: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên

Đáng chú ý, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu, Báo Hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Đồng thời tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN và thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Bên cạnh đó lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định số 349/QĐ-TCHQ ngày 8/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nội dung liên quan đến PCTN, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII), các quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN.

Tổng cục Hải quan giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Thanh tra – Kiểm tra và các đơn vị liên quan tuyên truyền, lập kế hoạch tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản quy phạm liên quan; rà soát, sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng cục Hải quan hoặc đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản liên quan Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018…

Trong khi đó các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Hải quan cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN nhất là thực hiện có hiệu quả quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Văn bản số 48-CV/BCSĐ ngày 18/02/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính…

Thái Bình