Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành Tài chính

16:26 | 13/03/2019

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 349/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng của ngành Tài chính.

ban hanh ke hoach phong chong tham nhung trong nganh tai chinh Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức, chạy quyền”
ban hanh ke hoach phong chong tham nhung trong nganh tai chinh Ngành Tài chính: Đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra
ban hanh ke hoach phong chong tham nhung trong nganh tai chinh Tổng cục Hải quan: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên
ban hanh ke hoach phong chong tham nhung trong nganh tai chinh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kế hoạch này nhằm triển khai Quyết định của Chính phủ đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Trong Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả và phải chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung sau: Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để qui định chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện luật.

Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp tham gia với Thanh tra Chính phủ xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết một số điều được giao trong luật và quy định các biện pháp thi hành luật theo quy định. Vụ Pháp chế, chủ trì rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật PCTN, thời gian hoàn thành quý 4/2019.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý của mình có trách nhiệm rà soát báo cáo Bộ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng để phù hợp với quy định của luật.

Các đơn vị cũng phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN. Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Vụ Pháp chế thực hiện tuyên truyền phổ biến, quán triệt luật theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ban hành kèm theo Quyết định 2408/QĐ-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến luật cho công chức, viên chức của Bộ trong các chương trình đào tạo từ năm 2019. Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ cập nhật nội dung luật vào chương trình giảng dạy từ năm học 2019. Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ thực hiện viết bài, đăng tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện luật.

H.Vân