Hải quan Hà Tĩnh tích cực tham gia xây dựng mô hình Hải quan thông minh

12:39 | 25/08/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan Hà Tĩnh được giao phối hợp xây dựng, hoàn thiện 4 lĩnh vực nghiệp vụ liên quan đến xây dựng mô hình Hải quan thông minh.

Hải quan Hà Tĩnh chủ động phương án ứng phó với dịch Covid-19
Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 5.128 tỷ đồng
Hải quan Hà Tĩnh chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid
Hải quan Hà Tĩnh: Đảm bảo thông quan hàng hóa khi dịch bùng phát trên địa bàn

Cụ thể, 4 lĩnh vực nghiệp vụ mà Cục Hải quan Hà Tĩnh được phân công phối hợp xây dựng gồm: Lĩnh vực giám sát quản lý hải quan, lĩnh vực pháp chế, lĩnh vực cải cách hiện đại hóa hải quan và lĩnh vực cơ sở dữ liệu.

Theo đó, để thực hiện chủ trương của Tổng cục Hải quan về triển khai xây dựng Đề án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và định hướng mô hình quản lý Hải quan thông minh, Hải quan Hà Tĩnh đang tích cực tập trung nguồn lực nghiên cứu, tham gia góp ý, phối hợp xây dựng Đề án.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Tĩnh vẫn diễn ra thông suốt. Ảnh: Khánh Chi
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: Khánh Chi

Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định tham gia xây dựng Đề án tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan và định hướng mô hình quản lý Hải quan thông minh là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Do đó, tập thể lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc, công chức toàn đơn vị quyết tâm nghiên cứu, tham gia góp ý, xây dựng yêu cầu bài toán nghiệp vụ hải quan và quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan.

Trong đó, Hải quan Hà Tĩnh xác định mục tiêu là phối hợp góp ý hoàn thành các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục Hải quan thông minh được Tổng cục Hải quan phân công với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ.

Hiện Hải quan Hà Tĩnh đã thành lập Tổ xây dựng yêu cầu bài toán nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ phục vụ hệ thống Hải quan thông minh. Nhiệm vụ của Tổ xây dựng là phối hợp với các cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng đảm bảo thông suốt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của toàn Ngành.

Hải quan Hà Tĩnh yêu cầu việc rà soát hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ và quy trình thủ tục hải quan đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, công chức phải nghiên cứu tài liệu, tham gia góp ý; đưa ra các tình huống phát sinh trong thực tế và dự kiến tình huống nghiệp vụ phát sinh trong tương lai để hệ thống hải quan xử lý tự động.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục phải phối hợp đồng bộ với Tổ xây dựng, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời công chức tham gia xây dựng rà soát hoàn thiện quy trình phải tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiêm vụ, chủ động phối hợp, trao đổi với đầu mối tại các cục hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan. Đối với các phòng tham mưu và chi cục hải quan trực thuộc, phải chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến bài toán nghiệp và quy trình nghiệp vụ với các nhóm công tác. Phối hợp với Tổ xây dựng, cung cấp tài liệu nghiêp vụ liên quan; trao đổi nghiệp vụ, thủ tục phát sinh; các vướng mắc của chi cục, DN phát sinh trong thực tiễn để tham gia góp ý vào bài toán nghiệp vụ.

Hải quan Hà Tĩnh cũng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCC trong đơn vị về mục đích, yêu cầu, định hướng của Đề án tái thiết kế hệ thống Công nghệ thông tin tổng thể ngành Hải quan, mô hình quản lý Hải quan thông minh sẽ được áp dụng trong thời gian tới.

Nụ Bùi

Liên kết hữu ích