Danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc

08:48 | 22/05/2020

(HQ Online) - Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc như sau:

1. Danh sách phòng thi

Danh sách thí sinh thí sinh đủ điều kiện dự thi tại điểm thi miền Bắc được phân thành các phòng thi như sau: File đính kèm.

2. Lịch thi, lịch các ca thi

Thí sinh tham dự kỳ thi theo từng ca thi của buổi thi cụ thể:

  • Từ ngày 08/6 đến 12/6/2020 theo từng buổi thi và ca thi.
  • Buổi sáng: bắt đầu từ 07 giờ 15 - 12 giờ 00.
  • Buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 15 - 17 giờ 15.
  • Mỗi buổi thi gồm 3 ca thi tương ứng với 3 môn thi.

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

(Kèm theo Lịch phân bổ các ca thi, lịch thi buổi tại Phụ lục VIII)

3. Môt số nội dung cần chú ý:

Hội đồng thi xin thông báo tới thí sinh một yêu cầu đối với thí sinh:

  • Quy định đối với thí sinh khi tham gia kỳ thi

(Quy định chi tiết tại Phục lục IX)

  • Hướng dẫn thi trên hệ thống thi trực tuyến

(Kèm theo Hướng dẫn tại Phụ lục X)

Các thông tin liên quan đến kỳ thi đề nghị thí sinh khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); Website của Báo Hải quan (https://haiquanonline.com.vn) và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website của các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Hội đồng thi trân trọng thông báo.

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan