Cơ quan Hải quan chỉ hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu

14:44 | 09/09/2021

(HQ Online) - Theo quy định tại Thông tư 219/20013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy tạo ôxi
Hàng xuất khẩu tái nhập nguyên trạng được hoàn thuế và không thu thuế nhập khẩu

Trước đề nghị của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN về hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Hải quan đã có trả lời cụ thể để DN nắm được đầy đủ các quy định nhằm triển khai có hiệu quả vào quá trình sản xuất, kinh doanh, XNK.

5847-img-0082
CBCC Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long (Cục Hải quan Hà Nội) thực hiện nghiệp vụ- Ảnh tư liệu. Ảnh: N.Linh

Theo đó, tại Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh và cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK.

Tại khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định cụ thểvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

Đối chiếu với các quy định hiện hành thì thủ tục hoàn thuế đã được quy định rõ trách nhiệm cho từng cơ quan quản lý thực thi. Cụ thể, cơ quan Thuế chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh và cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT nộp thừa ở khâu NK.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị DN liên hệ và làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục NK hàng hóa để được hướng dẫn và giải quyết các chế độ, chính sách liên quan đến hàng hóa XNK.

Nụ Bùi