Facebook Twitter youtube Tiktok

Chuyển đổi số để đáp ứng công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng

(HQ Online) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc triển khai “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xác định việc chuyển đổi số sẽ tạo ra sự đột phá trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới.
Hải quan Hải Phòng góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu qua địa bàn
Hải quan Hải Phòng: 5 hoạt động trọng tâm phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp
Hải quan Hải Phòng triển khai loạt giải pháp tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu
Cục trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng) báo cáo về Đề tài “Chuyển đổi số công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng”.
Cục trưởng Nguyễn Duy Ngọc (đứng) báo cáo về Đề tài “Chuyển đổi số công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng”.

Bám sát các nội dung nêu trên và từ thực tiễn cơ sở, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã xây dựng“Kế hoạch Chuyển đổi số của Cục Hải quan TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tập trung nghiên cứu và đề ra giải pháp để triển khai toàn diện Kế hoạch này.

Một trong những mục tiêu trọng tâm Cục Hải quan TP Hải Phòng đang hướng tới là triển khai chuyển đổi số công tác quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp, đảm bảo mọi chỉ đạo, điều hành, phân công, theo dõi công việc của lãnh đạo và báo cáo kết quả thực hiện của công chức được thực hiện trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ số của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (như trợ lý ảo AI, BigData, Data analytics...); xây dựng thành công môi trường làm việc điện tử, hướng tới môi trường “phi giấy tờ” trong thời gian tới.

Thực trạng hệ thống CNTT nội ngành Hải quan và xu hướng thực hiện Chuyển đổi số công tác quản lý, điều hành

Năm 2014, ngành Hải quan triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, cùng với đó là mô hình ứng dụng và cơ sở dữ liệu ngành Hải quan thay đổi từ mô hình phân tán sang mô hình tập trung về Tổng cục Hải quan.

Việc xây dựng mô hình tập trung là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo việc triển khai các ứng dụng được nhanh chóng, giảm chi phí. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra những khó khăn, bất cập đối với Hải quan địa phương khi muốn xây dựng, bổ sung các chức năng phục vụ mục tiêu quản lý riêng, đặc thù của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay của ngành Hải quan chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề liên quan đến việc thông quan hàng hoá và quản lý thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ hải quan, chưa tập trung sâu vào phân tích, đánh giá dữ liệu hoặc sản sinh ra giá trị gia tăng từ dữ liệu phục vụ nhu cầu công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp. Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các công cụ tin học văn phòng (word, excel...) hoặc sử dụng sổ giấy để theo dõi, tra cứu, quản lý các nội dung mà Hệ thống ngành Hải quan chưa đáp ứng hoặc chưa có, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo các cấp (tình trạng thông tin báo cáo từ cấp dưới lên cấp trên còn chậm trễ, chưa kịp thời; cấp trên không chủ động trong việc triển khai các công việc do chưa có đủ thông tin cần thiết,…).

Theo xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Hải quan đã và đang nỗ lực đổi mới, tập trung nghiên cứu, tin học hoá các quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về Hải quan và đổi mới mô hình tổ chức bộ máy để làm nền tảng cho việc triển khai tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT nội ngành với kỳ vọng sau khi đưa vào triển khai sẽ đem lại hiệu quả to lớn cả về kinh tế và xã hội và là bước đột phá chiến lược để xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Để phù hợp cho quá trình này, một yêu cầu rất cấp thiết đặt ra đối với các Cục Hải quan địa phương là cần tiến hành số hóa công tác quản lý, điều hành thay cho phương thức thủ công, truyền thống như hiện nay.

Do vậy, việc Cục Hải quan TP Hải Phòng chủ động nghiên cứu để triển khai nội dung “Chuyển đổi số công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng” đã đảm bảo tính mới, thiết thực, phù hợp với xu hướng và yêu cầu cải cách, hiện đại hoá ngành Hải quan trong giai đoạn tới.

Cục Hải quan TP Hải Phòng đề ra phương hướng để thực hiện như sau:

- Số hóa và chuyển đổi số tất cả các thao tác xử lý nghiệp vụ, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

- Xây dựng hệ thống CNTT trên cơ sở tích hợp tất cả các công cụ, ứng dụng phần mềm vào một hệ thống duy nhất, mỗi CBCC tương tác trên 1 tài khoản duy nhất trên hệ thống và trong suốt quá trình công tác tại Cục Hải quan TP Hải Phòng.

- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, thành tựu CNTT hiện đại vào hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc.

- Xây dựng hệ thống CNTT trên cơ sở đa nền tảng, cho phép người sử dụng sẵn sàng hoạt động mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị (từ máy tính để bàn, máy tính bảng cho tới thiết bị di động).

- Xây dựng hệ thống CNTT có khả năng linh hoạt mở rộng, tương tác, tích hợp với các hệ thống đã có hoặc chưa có với các hệ thống nội bộ ngành Tài chính, ngành Hải quan cũng như các cơ quan, tổ chức bên ngoài có liên quan.

- Xây dựng hệ thống CNTT có phương thức bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin tiên tiến, đáp ứng các quy chuẩn bảo đảm về an ninh, an toàn thông tin của Việt Nam và thế giới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chuyển đổi số thành công

Để thực hiện thành công việc chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, điều hành, Cục Hải quan TP Hải Phòng xác định các giải pháp quan trọng đặt ra như sau:

Một là, tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu để chuẩn bị cho chuyển đổi số.

Hai là, tập trung nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án tinh gọn cơ cấu tổ chức, bộ máy và đề xuất điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục nhằm xoá bỏ các nội dung chồng chéo, không khả thi và không hiệu quả; rà soát, xây dựng ứng dụng thông minh trên nền tảng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo cơ chế vận hành, cập nhật, sử dụng, quản lý thông tin của các hệ thống đủ linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi của công nghệ và có sự kết nối, tích hợp các hệ thống tự động xử lý với nhau trên tinh thần tận dụng tối đa những ứng dụng CNTT mà Cục Hải quan TP Hải Phòng đã xây dựng và đang vận hành, xác định rõ từng nội dung cụ thể để thực hiện nâng cấp trong thời gian tới (nếu đáp ứng yêu cầu).

Ba là, hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng kết nối, phát triển hạ tầng thiết bị đồng thời với ứng dụng thông minh: bổ sung, nâng cấp trang thiết bị phần cứng, máy chủ, máy trạm, hợp các thiết bị thông minh (như máy đọc, camera nhận dạng, máy trả lời tự động, giám sát tự động,…), thiết bị mạng thế hệ mới có tính bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng để triển khai kết nối và xử lý dữ liệu trong nội bộ cơ quan, đơn vị phù hợp với kiến trúc của ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại Cục Hải quan TP Hải Phòng, sẵn sàng cho việc triển khai Đề án Thuê dịch vụ CNTT thực hiện Hải quan số.

Bốn là, đảm bảo an toàn thông tin của hạ tầng số.

Năm là, đảm bảo nguồn lực triển khai chuyển đổi số, cụ thể:

- Xây dựng nguồn nhân lực số: tổ chức đào tạo, chuyển đổi nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng làm việc trên môi trường số, có kỹ năng khai thác, thống kê nhà nước về Hải quan, kỹ năng năng lực phân tích, xử lý dữ liệu số; xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng để kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng, quản trị, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của các thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Đảm bảo nguồn lực tài chính: đề xuất Tổng cục Hải quan xây dựng cơ chế kinh phí phù hợp, kịp thời cho Hải quan địa phương chủ động trong việc triển khai xây dựng ứng dụng CNTT, số hóa và chuyển đổi số; phân bổ kinh phí hàng năm, theo từng giai đoạn triển khai nhằm đảm bảo triển khai hạ tầng phần cứng, triển khai hạ tầng phần mềm đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Hiệu quả mang lại khi thực hiện chuyển đổi số thành công công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng

- Mục tiêu Chuyển đổi số của Cục Hải quan TP Hải Phòng đặt ra đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện song hành với mục tiêu của Tổng cục Hải quan hướng tới mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh và phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số của TP Hải Phòng được định hướng tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

- Quá trình thực hiện các hoạt động quản lý hải quan hiệu quả hơn nhờ năng suất lao động được tăng lên; việc sử dụng nguồn lực hiệu quả làm giảm chi phí cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp thông qua việc giám sát, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của cơ quan Hải quan; linh hoạt, thích ứng trong mọi tình huống kể cả khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh (như đại dịch Covid-19 đã diễn ra từ cuối năm 2020).

- Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quản lý của chính cơ quan Hải quan qua đó đạt được mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCC trong thời kỳ chuyển đổi số chuyên nghiệp, đảm bảo tính công bằng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan theo đúng định hướng xây dựng ngành Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”.

Nguyễn Duy Ngọc- Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tin liên quan

Ngành Thuế chuyển đổi số toàn diện

Ngành Thuế chuyển đổi số toàn diện

(HQ Online) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hơn 30 năm qua đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, được tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao.
Bổ sung nhiệm vụ trong kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan

Bổ sung nhiệm vụ trong kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 2854/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023.
3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy thương mại nhất là thương mại số, mở rộng quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai hiện đại hoá ở ba trụ cột: thể chế, công cụ và con người.
Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Ngành Hải quan đã xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử giúp doanh nghiệp khi làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

(HQ Online) - Đó là đánh giá của ông Dan Garcia, Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý an ninh và chuỗi cung ứng Mỹ do phóng viên Tạp chí Hải quan phỏng vấn bên lề Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO vừa diễn ra tại Hà Nội.
Chuyển đổi số là điều tất yếu đối với ngành Hải quan

Chuyển đổi số là điều tất yếu đối với ngành Hải quan

(HQ Online) - Trong giai đoạn hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất nhập khẩu tăng nhanh, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đặt ra yêu cầu bức thiết về thực hiện chuyển đổi số đối với ngành Hải quan. Tạp chí Hải quan đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Nam Long, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Abivin Việt Nam về vấn đề này.
Nâng hiệu quả kiểm soát hải quan bằng công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa

Nâng hiệu quả kiểm soát hải quan bằng công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa

(HQ Online) - Đó là nội dung của phiên toàn thể 5 với chủ đề: “Công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa: Tận dụng đổi mới để nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan” đã được diễn giả đến từ các công ty công nghệ và Lực lượng Biên giới Biên giới Anh thảo luận chuyên sâu tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).
Hải quan TPHCM sẽ có hướng đi phù hợp, hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

Hải quan TPHCM sẽ có hướng đi phù hợp, hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

(HQ Online) - Là một trong những đơn vị hải quan tiên phong trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang đã chia sẻ với Tạp chí Hải quan một số kinh nghiệm, cũng như giải pháp trong tiến trình hiện đại hóa, hướng tới Hải quan số, Hải quan thông minh.
Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số

Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số

(HQ Online) - Nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng của Chính phủ, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã xây dựng các kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Hải quan số.
Tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

(HQ Online) - Ngày 15/9/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1957/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan”. Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực triển khai chủ trương quan trọng này.
Tích cực kết nối Cơ chế một cửa với các nước trong và ngoài ASEAN

Tích cực kết nối Cơ chế một cửa với các nước trong và ngoài ASEAN

(HQ Online) - Ngoài các quốc gia trong khối ASEAN, Việt Nam đang tích cực hợp tác với một số nước nước để kết nối Cơ chế một cửa.
Chú trọng cải cách, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chú trọng cải cách, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

(HQ Online) - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai các nội dung về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến… là những việc làm cụ thể mà ngành Hải quan đã và đang chú trọng thực hiện để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

(HQ Online) - Chiều 29/9, Công ty CP cảng Hải Phòng cung cấp tới Tạp chí Hải quan văn bản triển khai nội dung soi chiếu container hàng nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ tại cảng Tân Vũ (thuộc Công ty CP cảng Hải Phòng).
Hiện đại hóa hải quan thúc đẩy liên kết logistics vùng Đông Nam bộ

Hiện đại hóa hải quan thúc đẩy liên kết logistics vùng Đông Nam bộ

(HQ Online) - Chiến lược phát triển Hải quan đã xác định nhiều giải pháp mạnh sẽ góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển không gian kinh tế -xã hội, phát triển hành lang kinh tế…
Hải quan Lào Cai tổ chức thi Bí thư Chi bộ giỏi

Hải quan Lào Cai tổ chức thi Bí thư Chi bộ giỏi

(HQ Online) - Cục Hải quan Lào Cai vừa tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở với 11 thí sinh tham dự.
Triển khai cửa khẩu số tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)  từ 21/8

Triển khai cửa khẩu số tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) từ 21/8

(HQ Online) - Từ 21/8, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai áp dụng Nền tảng cửa khẩu số trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Xem thêm
cty-toan-phat
hd-bank

Tin mới

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Thanh Hóa giảm 20%

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Thanh Hóa giảm 20%

Tính đến 21/11/2023, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan Thanh Hóa đạt hơn 11 tỷ USD, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022.
Thận trọng đầu tư khi giá vàng leo lên mức kỷ lục

Thận trọng đầu tư khi giá vàng leo lên mức kỷ lục

Giá vàng đang liên tục tăng nhanh và mạnh, nhưng nhiều khuyến nghị đã được đưa ra với người dân và nhà đầu tư.
Có thể xem xét Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường vào đầu năm 2024

Có thể xem xét Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường vào đầu năm 2024

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường thông tin, Quốc hội có thể xem xét tiếp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024.
Ban hành Nghị quyết thuế tối thiểu toàn cầu để chủ động hội nhập quốc tế

Ban hành Nghị quyết thuế tối thiểu toàn cầu để chủ động hội nhập quốc tế

Các ý kiến thống nhất cao về sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết để chủ động hội nhập quốc tế, nội luật hóa các quy định của OECD để giữ được quyền đánh thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) tại Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp vì sao “chốt” phương án 2+2 môn thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp vì sao “chốt” phương án 2+2 môn thi tốt nghiệp THPT

Với những em trượt tốt nghiệp năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tính toán để các em vẫn có thể được thi theo hình thức của chương trình phổ thông 2006.
LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu (LTT) vùng trải qua 8 lần điều chỉnh với các mức tăng: 15,2% năm 2014, 14,2% năm 2015, 12,4% năm 2016, 7,3% năm 2017, 6,5% năm 2018, 5,3% năm 2019, 5,5% năm 2020 đến tháng 6/2022, 6% từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Tuy nh
MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

Triển khai thực hiện hoá đơn điện tử (HĐĐT) là một đột phá lớn của ngành Tài chính trong công cuộc đổi mới quản lý thuế nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng. Việc ra đời HĐĐT đã thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh quản lý tài chính.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Sáng ngày 15/11/2023, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Sơn Tùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK.
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Ngày 9/11, tại trụ sở Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2623/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai –
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Chiều 8/11, tại trụ sở Cục Hải quan Đắk Lắk, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2626/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk kể từ ngày 10
Phiên bản di động