2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

09:24 | 19/05/2021

(HQ Online) - 2 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (từ 15/5) gồm: Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; Thủ tục đề nghị/chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Xử lý hơn 72.000 hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 4
Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia
126.000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1
Sắp kết nối 4 thủ tục của Cục Thú y lên Cơ chế một cửa quốc gia
2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu cho các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) cho cán bộ công chức.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Ecustoms để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến các thủ tục trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Theo Quyết định 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 3 thủ tục hành chính cần triền khai trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Đến 15/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai được 2 thủ tục hành chính nêu trên và còn 1 thủ tục chưa được triển khai.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 15/5/2021 đã có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được triển khai trên Cơ chế một cửa quôc gia, với hơn 3,8 triệu hồ sơ của hơn 46.800 doanh nghiệp.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối.

Tính đến 15/5/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là hơn 347 nghìn; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là hơn 784 nghìn.

Thái Bình