Xử lý hơn 72.000 hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 4

09:28 | 17/05/2021

(HQ Online) - Trong tháng 4, thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, các bộ, ngành đã tiếp nhận, xử lý 72.715 hồ sơ của 814 doanh nghiệp.

Kết nối thủ tục Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản lên Cơ chế một cửa quốc gia
126.000 hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong quý 1
Khảo sát triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Xử lý hơn 72.000 hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia trong tháng 4

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), tháng 4, các bộ, ngành đã tiếp nhận, xử lý 72.715 hồ sơ của 814 doanh nghiệp trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia.

Cập nhật từ khi triển khai đến hết tháng 4, có 222 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,76 triệu hồ sơ của gần 46.200 doanh nghiệp.

Ngoài ra, về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, ngày 15/4/2021, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tờ trình số 104/TTr-TCHQ-CNTT tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Đối với triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN.

Tháng 4, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 269.774; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 22.744 C/O.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 4, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 327.756 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 689.301 C/O.

Thái Bình