Xác định mức bồi thường các trường hợp chấm dứt hợp đồng PPP

08:56 | 20/10/2020

(HQ Online) - Bộ KH&ĐT đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Lựa chọn nhà đầu tư PPP phải phù hợp với thông lệ quốc tế
Xây dựng hai nghị định hướng dẫn Luật PPP
Chính sách thu hút đầu tư qua PPP có nhiều bước tiến mới
Xác định mức bồi thường các trường hợp chấm dứt hợp đồng PPP

Theo Bộ KH&ĐT, mục đích xây dựng Nghị định này là nhằm hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hình thức PPP, tiệm cần dần với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án.

Với 7 Chương, 48 Điều, nội dung Dự thảo Nghị định tập trung quy định rõ hơn lĩnh vực và quy mô đầu tư dự án PPP; trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thẩm định dự án PPP; rút ngắn thủ tục, thời gian thực hiện chuẩn bị dự án; quy định rõ ràng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn và cơ chế bồi thường; quy định rõ trình tự, thủ tục xác nhận hoàn thành và chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.

Về cơ chế bồi thường chấm dứt hợp đồng trước hạn, dự thảo Nghị định quy định cơ quan ký kết hợp đồng báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các trường hợp phải bồi thường, cách thức, giá trị, nguồn vốn được sử dụng để bồi thường cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.

Hợp đồng dự án PPP quy định công thức xác định mức bồi thường tương ứng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Nguồn vốn được sử dụng để bồi thường cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được thực hiện theo quy định của Chính phủ hướng dẫn về cơ chế tài chính của dự án PPP.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết khái niệm chính sách trong Luật PPP. Theo đó, Luật PPP quy định các điều kiện để dự án được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu, trong đó bao gồm thay đổi quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan làm giảm doanh thu (điểm b khoản 2 Điều 82).

Theo Bộ KH&ĐT, thay đổi chính sách là một khái niệm rộng. Thực tế triển khai cho thấy một số chính sách nhưng không được ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng đến doanh thu của các dự án PPP. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định theo hướng làm rõ khái niệm chính sách.

Hoài Anh