Vỏ CPU máy tính được phân loại tại nhóm 84.73

10:17 | 07/05/2019

(HQ Online) - Vỏ CPU máy tính chưa được chi tiết tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được phân loại tại nhóm 84.73 “Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72".

vo cpu may tinh duoc phan loai tai nhom 8473 Thay đổi mã HS, màn hình máy tính vẫn được hưởng thuế NK ưu đãi 0%
vo cpu may tinh duoc phan loai tai nhom 8473
Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT về việc phân loại mặt hàng “Vỏ CPU máy tính”.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Cụ thể, theo Quy tắc 3(b) trong 6 quy tắc tổng quát Ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 65/2017/TT-BTC: Hàng hóa được coi như “ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” phải có những điều kiện sau: phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào, nhiều nhóm hàng khác nhau; gồm những sản phẩm hoặc hàng hóa được xếp đặt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định.

Và đáp ứng điều kiện: được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói tiếp (ví dụ, đóng gói trong hộp, tráp, hòm).

Theo các quy định dẫn trên, mặt hàng “Vỏ CPU máy tính” có gắn quạt và khay ổ cứng theo mô tả của Công ty không đáp ứng các điều kiện để phân loại theo quy tắc 3(b) như đề nghị của Công ty.

Phân tích cụ thể việc phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Chú giải 2 Phần XVI: "Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các quy tắc sau:

Các bộ phận đã đươc chi tiết tai nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chủ yếu sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17”.

Căn cứ các quy định trên, trong mọi trường hợp mặt hàng quạt được phân loại tại nhóm 84.14 “Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn giỏ hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lẳp bộ phận lọc

Một số các bộ phận và phụ kiện của máy vi tính, như: vỏ máy CPU, khay ổ cứng chưa được chi tiết tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được phân loại tại nhóm 84.73 “Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72".

Thu Trang