Ưu tiên khoản nào khi sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương?

13:30 | 09/11/2020

(HQ Online) - Giải đáp kiến nghị của một số địa phương về vấn đề sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương, Bộ Tài chính cho biết phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho nhiệm vụ chi quan trọng của ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Thu ngân sách giảm, yêu cầu cấp thiết phải triệt để tiết kiệm chi
Phân cấp ngân sách: Khuyến khích địa phương chủ động sáng tạo và trách nhiệm
Thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021
Số địa phương tự cân đối ngân sách tăng qua từng thời kỳ. 	Ảnh: T.Linh
Số địa phương tự cân đối ngân sách tăng qua từng thời kỳ. Ảnh: T.Linh

Có địa phương cho rằng, ngoài những nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, địa phương còn nhu cầu chi đối với nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như chi khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh... Do đó, địa phương đề nghị xem xét, bổ sung nội dung sử dụng cho các nhiệm vụ khác theo yêu cầu thực tiễn từ nguồn tăng thu, tiết kệm chi.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước: số tăng thu, trừ tăng thu của ngân sách địa phương do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách thì phải nộp về ngân sách cấp trên và số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó gồm: giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; bổ sung quỹ dự trữ tài chính; bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng; thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Chính phủ lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban nhân dân lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Đối với số tăng thu ngân sách địa phương do có phát sinh nguồn thu mới trong thời kỳ ổn định ngân sách thì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước.

Với quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đã thể hiện sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các nhiệm vụ chi quan trọng của ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được cấp có thẩm quyền thông qua, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp.

H.Vân