“Trái ngọt“ từ phong trào thi đua của ngành Thuế

10:03 | 30/10/2020

(HQ Online) - Thời gian qua, ngành Thuế luôn chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều biện pháp, cách thức quản lý thuế khoa học, hiện đại, để từ đó, liên tục nhiều năm, nỗ lực của ngành Thuế không chỉ thể hiện qua “trái ngọt” số thu ngân sách mà còn nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng người nộp thuế cũng như các tổ chức quốc tế.

Dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia là của ngành Thuế
Gần 18 nghìn lượt tập thể, cá nhân ngành Thuế được khen thưởng
Thực hiện xử lý nợ thống nhất trong toàn ngành Thuế
Ngành Thuế tăng cường giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt khó vì đại dịch Covid-19
Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thuế: Ngành Thuế đang đứng trước thời cơ và vận hội mới
2139 15 5418mg 4816
Tại Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ V, ngày 18/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế. Ảnh: T.Linh

Bước tiến về quy mô, cơ cấu thu ngân sách nhà nước

Có thể nói, một trong những thành tựu lớn nhất của ngành Thuế đó chính là việc vượt qua rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế, chính trị bất ổn, số thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán với quy mô thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng.

Từ phong trào thi đua yêu nước liên tục và rộng khắp, 5 năm qua (2015 - 2020), ngành Thuế đã phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể:

Danh hiệu thi đua:

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 3.580 tập thể

+ Cờ thi đua Chính phủ: 41 tập thể

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 2 cá nhân

+ Cờ Thi đua Bộ Tài chính: 192 tập thể

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính: 1.380 cá nhân

Hình thức khen thưởng:

+ Huân chương Độc lập hạng Ba: 1 tập thể

+ Huân chương Lao động hạng Nhất: 9 tập thể 13 cá nhân

+ Huân chương Lao động hạng Nhì: 23 tập thể, 156 cá nhân

+ Huân chương Lao động hạng Ba: 26 tập thể, 197 cá nhân

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 30 tập thể, 668 cá nhân

+ Bằng khen Bộ Tài chính: 1.701 tập thể, 11.525 cá nhân.

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2016-2020, thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước vượt bình quân 6,5%/năm với quy mô thu ngân sách của hầu hết các địa phương đều tăng lên qua các năm. Hiện nay, có 16 địa phương có số thu điều tiết ngân sách trung ương, góp phần chủ yếu đưa quy mô thu ngân sách nhà nước toàn quốc 5 năm 2016-2020 ước gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015 (bình quân đạt khoảng 24,7% GDP), trong đó tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 20,7% GDP. Kết quả này đã vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020.

Không chỉ vượt về quy mô, cơ cấu thu ngân sách nhà nước ngày càng bền vững hơn, đảm bảo theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 là tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cắt giảm do tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu và sự biến động của giá dầu thế giới; phù hợp với mục tiêu định hướng sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước. Theo thống kê, bình quân giai đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 81,5% (trong khi đó tại giai đoạn 2011-2015 là 68%), vượt mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ (khoảng 80% tổng thu ngân sách nhà nước) và cơ bản hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị là đến năm 2020 đạt khoảng 84%-85%.

Những nỗ lực trong cải cách chính sách thuế và quản lý thuế

Với quyết tâm cao trong công tác cải cách, hiện đại hoá, hiện ngành Thuế đang triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ hai của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, được cụ thể hóa bằng các chương trình cụ thể theo Quyết định số 2710/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 20/12/2016 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020. Cụ thể:

Về chính sách thuế, Tổng cục Thuế đã cùng với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống pháp luật thuế hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. Cùng với sự đổi mới kinh tế, sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, chính sách thuế không ngừng được hoàn thiện; thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để làm tốt công tác điều tiết vĩ mô nền kinh tế và huy động được nguồn lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm bảo công bằng xã hội và đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Về quản lý thuế, ngành Thuế đã đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đặc biệt, ngành Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Quản lý thuế. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; cơ quan thuế từ cơ quan đi thu sang chức năng giám sát tuân thủ pháp luật, hỗ trợ người nộp thuế tự tính, tự khai và tự nộp thuế. Từ đó, đã từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, áp dụng công nghệ quản lý thuế hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; quyết liệt cải cách hành chính thuế, xóa bỏ thủ tục gây phiền hà, tốn kém chi phí không cần thiết cho người nộp thuế với quan điểm lấy người nộp thuế làm trung tâm, coi người nộp thuế là người bạn đồng hành với cơ quan thuế trong việc tổ chức thực hiện các chính sách thuế. Đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử tạo, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sắp xếp tổ chức bộ máy là điểm sáng trong phong trào thi đua

Những năm qua, ngành Thuế luôn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức bộ máy của ngành Thuế đã được kiện toàn, tăng cường, đảm bảo năng lực trong thực thi nhiệm vụ được giao theo hướng chú trọng, tập trung cho các địa bàn trọng điểm, các lĩnh vực có số thu ngân sách lớn. Tổ chức ngành Thuế hiện nay được sắp xếp các bộ phận quản lý theo chức năng kết hợp với quản lý đối tượng.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII); Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, tổ chức bộ máy Tổng cục Thuế đã được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm bớt các tầng nấc trung gian, hợp nhất, sáp nhập các chi cục thuế để thành lập các chi cục thuế khu vực. Kết quả là đã giảm được 89 đầu mối cấp phòng; 2.149 đầu mối cấp đội; giảm 296 chi cục thuế, vượt kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Nguyễn Đức Huy Phó Chánh văn phòng, Tổng cục Thuế