Trả nợ của Chính phủ đạt hơn 209 nghìn tỷ đồng

19:13 | 28/07/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình thực hiện vay trả nợ công 6 tháng đầu năm. Theo Bộ Tài chính, công tác trả nợ được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, giữ uy tín của Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay gắn với trách nhiệm trả nợ
Bộ Tài chính "nhắc" địa phương trả nợ vay quá hạn Ngân hàng Phát triển
Linh hoạt phương thức vay trả nợ công để giảm thiểu rủi ro
Trả nợ của Chính phủ đạt hơn 209 nghìn tỷ đồng

Về vay, trả nợ của Chính phủ, cụ thể là về huy động vốn vay, việc huy động vốn vay của Chính phủ năm 2021 được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2021, Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về phân bổ NSTW năm 2021 và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 16/3/2021 của Chính phủ phê duyệt hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2021, Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2013 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ 6 tháng đầu năm theo nguồn vốn vay trong nước thông qua tổng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) là 141.493 tỷ đồng, tương đương 40,4% kế hoạch Bộ giao.

Trong đó, 100% TPCP được phát hành theo phương thức đấu thầu và có kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Về cơ bản, khối lượng phát hành TPCP cơ bản đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương (NSTW).

Về vay ODA, ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2021, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định, tổng trị giá 98,6 triệu USD. Lũy kế giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt 690 triệu USD (không bao gồm các khoản rút vốn có thể đã được các nhà tài trợ giải ngân nhưng chưa thông báo cho BTC), tương đương khoảng 15.941 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 451 triệu USD, cho vay lại khoảng 239 triệu USD.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trong tháng 6 tháng đầu năm, trả nợ của Chính phủ đạt khoảng 209.032 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.171 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 28.860 tỷ đồng. Các khoản nợ của Chính phủ đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Về thực hiện hạn mức bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ (BLCP) cho các dự án vay nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm tiếp tục bám sát chủ trương của Bộ Chính trị là “hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới”, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt hạn mức BLCP năm 2021 tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 16/3/2021.

Trong 6 tháng đầu năm không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài. Lũy kế 6 tháng năm 2021 không thực hiện rút vốn, trả gốc 8.312 tỷ đồng, trả lãi và phí 1.501 tỷ đồng. Dư nợ ước khoảng 192.646 tỷ đồng.

Về cấp và quản lý BLCP cho các dự án vay trong nước, trong 6 tháng đầu năm không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn trong nước. Lũy kế 6 tháng năm 2021, các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, trả gốc 510 tỷ đồng, trả lãi 477 tỷ đồng. Dư nợ bảo lãnh của các dự án vay vốn trong nước ước khoảng 23.923 tỷ đồng.

Đối với bảo lãnh cho 2 ngân hàng chính sách phát hành trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội không thực hiện phát hành trái phiếu được CPBL; trả gốc 3.500 tỷ đồng, trả lãi 725 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được CPBL khoảng 35.831 tỷ đồng.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thực hiện phát hành trái phiếu CPBL, trả gốc 11.095 tỷ đồng, trả lãi 2.074 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu được CPBL tại thời điểm 30/06/2021 là 91.267 tỷ đồng.

Đối với nợ chính quyền địa phương, Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, không thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP), trả nợ gốc 155 tỷ đồng, trả lãi 31 tỷ đồng. Dư nợ TPCQĐP tính đến ngày 20/6/2021 khoảng 12.715 tỷ đồng.

Đối với vay của Chính phủ về cho địa phương vay lại, lũy kế 6 tháng, thực hiện rút vốn vay khoảng 128 triệu USD (tương đương khoảng 2.948 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính thực hiện tốt mục tiêu quản lý nợ công theo đúng Nghị quyết của Quốc hội với chi phí thấp gắn liền với mức độ rủi ro hợp lý cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu trong nước.

Công tác trả nợ được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, giữ uy tín của Chính phủ. Thực hiện điểu chỉnh cơ cấu và khối lượng vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường.

Hoài Anh