Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

15:24 | 04/12/2020

(HQ Online) - Ngày 12/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) và các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Thanh tra Chính phủ: Chủ công trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Các vị vua và công cuộc phòng chống tham nhũng
Còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính cơ quan chống tham nhũng
Quốc hội thảo luận về phòng, chống tham nhũng năm 2020
Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

Đó là nội dung do Ban Nội chính Trung ương phát đi phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 được tổ chức tập trung tại Hội trường Bộ Quốc phòng và được truyền trực tuyến tới điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ Tư lệnh cấp quân khu.

Về kết quả công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay được thể hiện trên 9 nhóm vấn đề:

Đó là, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác PCTN.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và PCTN được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện ngày càng đồng bộ, nhất là công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý được đẩy mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN có nhiều đổi mới, vai trò tích cực của các cơ quan báo chí trong PCTN ngày càng được khẳng định và phát huy.

Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và người dân trong PCTN được phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chú trọng kiện toàn tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN.

Hợp tác quốc tế về PCTN được tăng cường, đạt kết quả tích cực; một số khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc trong PCTN đã được tập trung tháo gỡ kịp thời và có chuyển biến tích cực.

Qua tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm như phải xác định rõ PCTN là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải gắn đấu tranh PCTN với xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân; phải tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn chặn tận gốc các hành vi tham nhũng.

Quang Hùng