Tổng cục Hải quan nhanh chóng thực hiện đổi mới công tác cán bộ theo Nghị quyết 26

13:41 | 19/02/2019

(HQ Online) - Triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, trao đổi với Báo Hải quan, bà Phạm Thị Thu Hương (ảnh), Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết.

tong cuc hai quan nhanh chong thuc hien doi moi cong tac can bo theo nghi quyet 26 10 năm triển khai Nghị quyết 26 - NQ/TW: Khẳng định hiệu quả tín dụng từ Agribank

 

tong cuc hai quan nhanh chong thuc hien doi moi cong tac can bo theo nghi quyet 26

Xin bà cho biết, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai Nghị quyết này như thế nào?

Để triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW và các Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Bộ Tài chính…, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 272/QĐ-TCHQ ngày 14/2/2019 đưa ra kế hoạch chi tiết để thực hiện đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Để triển khai kế hoạch chi tiết này, Tổng cục Hải quan cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng tổ chức thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Trong đó, đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết 26-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Nghị quyết số 132/NQ-CP và Quyết định 2333/QĐ-BTC, đồng thời tổ chức quán triệt các nội dung trên đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Hải quan để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác cán bộ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động để đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Tổng cục Hải quan đã đưa ra giải pháp gì để thực hiện nhiệm vụ này, thưa bà?

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của công tác cán bộ trong ngành Hải quan. Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan đã đưa ra các giải pháp cụ thể như:

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở Danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị thực hiện rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn với kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để tập trung nguồn lực cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp, các đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan. Tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng và đặc biệt quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ trẻ kế cận.

Tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Tổng cục Hải quan theo kế hoạch của Bộ Tài chính.

Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, gắn đào tạo bồi dưỡng với chức danh, với quy hoạch và sử dụng công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, có tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu của ngành Hải quan trong giai đoạn mới.

Triển khai đánh giá năng lực công chức hải quan, từng bước nâng cao ý thức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ của công chức; xác định thực trạng năng lực chuyên môn của công chức để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức.

Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí cụ thể gắn với công việc được giao, gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc luân chuyển, luân phiên, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo sự ổn định, kế thừa, chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức và nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Coi trọng công tác tư tưởng, vừa làm tốt công tác động viên, khuyến khích, vừa tăng cường kỷ luật trong việc nghiêm túc thực hiện quyết định. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch căn cứ vào yêu cầu thực tế công việc của đơn vị, năng lực của công chức, viên chức để xem xét cụ thể và có lộ trình thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của Tổng cục Hải quan, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có thông tin phản ánh. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra của các đơn vị để kịp thời nắm bắt và điều chỉnh. Thực hiện kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ…

Xin cảm ơn bà!

Thu Trang (thực hiện)