Tiền bản quyền không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hóa

14:40 | 21/12/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, nguyên liệu NK đã được làm rõ là không liên quan đến trực tiếp đến việc hỗ trợ kỹ thuật, không liên quan đến khoản tiền bản quyền và phí giấy phép trong phạm vi hợp đồng bản quyền. Do vậy, khoản tiền này không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hóa NK.

Cách tính trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử
Phí giảm thải lưu huỳnh phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan hàng nhập khẩu

Trên cơ sở tài liệu liên quan đến hợp đồng bản quyền giữa Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam và Công ty Honda Lock Nhật Bản; tài liệu giải trình của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam về quy trình làm việc của chuyên gia Nhật Bản khi sử dụng bí quyết trong sản xuất sản phẩm hàng hóa tại Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam. Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 của Hợp đồng bản quyền có định nghĩa “việc hỗ trợ kỹ thuật” được chi tiết tại mẫu a kèm theo hợp đồng.

Trong đó, tại mẫu a được DN xuất trình bổ sung thì các sản phẩm được nhận hỗ trợ kỹ thuật (bí quyết) là các bộ khóa xe máy hoàn chỉnh, thành phẩm của DN. Như vậy, có thể xác định hàng hóa có liên quan đến khoản tiền bản quyền là các sản phẩm thành phẩm của DN.

Do đó, nguyên liệu NK đã được làm rõ là không liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ kỹ thuật, không liên quan đến khoản tiền bản quyền và phí giấy phép trong phạm vi hợp đồng bản quyền.

Cũng theo điểm b, khoản 3, Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC thì khoản tiền bản quyền mà Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam phải trả cho Công ty Honda Lock Nhật Bản theo ký kết tại hợp đồng chuyển nhượng kỹ thuật không đáp ứng các điều kiện của khoản phải cộng. Do đó, khoản tiền này không phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của hàng hóa NK.

Nụ Bùi