Thành lập 3 Cục trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế ở trung ương

14:46 | 30/03/2021

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế tiếp tục hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Tổng cục Thuế thực hiện hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020
Tổng cục Thuế tổ chức 4 buổi hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020
Thành lập 3 Cục trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế ở trung ương
Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương sẽ bao gồm 17 tổ chức.

Theo Quyết định này, cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương sẽ bao gồm 17 tổ chức gồm: Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế, Vụ Dự toán thu thuế, Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh cá nhân, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng, Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị, Văn phòng, Cục Công nghệ Thông tin, Trường Nghiệp vụ Thuế, Tạp chí Thuế.

Như vậy, có 3 đơn vị được chuyển đổi từ Vụ thành Cục đó là: Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn trở thành Cục Thuế doanh nghiệp lớn; Vụ Kiểm tra nội bộ thành Cục Kiểm tra nội bộ; Vụ Thanh tra- Kiểm tra thuế thành Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế.

Ngoại trừ Trường Nghiệp vụ Thuế và Tạp chí thuế là đơn vị sự nghiệp thì các tổ chức còn lại đều là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2021.

Thùy Linh